Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационния труд

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 на дисертационния труд
на гл. ас. Иван Йорданов Петров

на тема: "Малкият и средният бизнес в България като генератор на реална и потенциална самозаетост"

за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научна специалност 05.02.18 - Икономика и управление на индустрията.

Научен ръководител:
проф. д-р ик. н. Тодор Ненов

Рецензенти:
проф. д-р ик. н. Йосиф Илиев
доц. д-р Теодорина Турлакова

Защитата ще се състои на 26.V.2011 г. от 10.00 часа в зала 446.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел "НИРД" и публикувани на Интернет страницата на Университета.

  • Научна специалност: 05.02.18 - Икономика и управление (Индустрия).
  • Tема на дисертационния труд: Малкият и средният бизнес в България като генератор на реална и потенциална самозаетост.
  • Научно жури;
  • Автореферат;
  • Рецензии;
  • Становища.

17 май 2011Подобни