Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационнен труд

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Йордан Тодоров Иванов

на тема „Маркетингови интервенции в стратегиите за позициониране на глобалните ритейлъри”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Маркетинг”

Научен ръководител: проф. д-р Бистра Василева
Рецензенти: проф. д-р Евгени Станимиров, проф. д-р Боян Дуранкев

Защитата ще се състои на 19.04.2024 г. от 14:00 ч. в зала 205 (Основна сграда на ИУ – Варна)

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: https://meet.google.com/adw-jfiw-ifs

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и са публикувани на интернет страницата на университета.

02 апр 2024Подобни