Икономически университет - Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Златка Тодорова - Хамдан

на тема: „Позициониране на морски курортен комплекс на емитивен
туристически пазар (по примера на к.к „Златни пясъци“ на германския пазар)“

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Маринов
Рецензенти: проф. д-р Таня Филипова и проф. д-р Таня Парушева

Защитата ще се състои на 30.09.2020 г. от 13:00 ч. в Зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

16 сеп 2020Подобни