Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Христина Пламенова Филипова

на тема: "Маркетингови стратегии за предлагане на сувенири съобразно културните различия на туристите"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма Икономика и управление (туризъм)

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Маринов
Рецензенти: проф. д-р Таня Парушева и доц. д-р Георгина Луканова

Защитата ще се състои на 25.03.2020 г. от 15:00 ч. в Зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани
на интернет страницата на университета.

24 мар 2020Подобни