Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Величка Пеева Маринова

на тема: "Качество и ефективност на продукти от рециклирани хартиени материали"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Стокознание"

Научен консултант: доц. д-р Теменуга Стойкова
Рецензенти: проф. д-р Христо Кожухаров и доц. д-р инж. Станка Недева 

Защитата ще се състои на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в Зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

20 мар 2020Подобни