Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Тонина Величкова Янева

на тема „Дигитална трансформация на търговията със застрахователни продукти в България”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Икономика и управление (търговия)”

Научен ръководител: доц. д-р Михал Стоянов
Рецензенти: доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Светослав Илийчовски

Защитата ще се състои на 26.04.2024 г. от 10:30 ч. в зала 116 (Основна сграда на ИУ – Варна).

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: https://meet.google.com/zzt-poiz-emi

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и са публикувани на интернет страницата на университета.

09 апр 2024Подобни