Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Светослав Стефанов Иванов

на тема „Управление на разработката, поддръжката и съпровождането на софтуер от технологични стартиращи компании

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “
Приложение на изчислителната техника в икономика

Научен ръководител: доц. д. н. Павел Петров

Рецензенти: проф. д-р Владимир Сълов, проф. д-р Красимир Шишманов

Защитата ще се състои на 23.01.2023 г. от 14.00 ч. в зала 320

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/ysq-dzmm-yof

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

23 дек 2022Подобни