Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Мира Димова Джендова-Дунева

на тема „Иновации в туристическия продукт на ваканционните апартаменти в Южен Черноморски регион”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Икономика и управление (Туризъм)”

Научен ръководител: проф. д-р Таня Дъбева

Рецензенти: доц. д-р Георгина Луканова, проф. д.н. Таня Парушева

Защитата ще се състои на 13.09.2022 г. от 13.30 ч. в зала 1

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: https://meet.google.com/mky-zkqc-och

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

16 авг 2022Подобни