Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

И К О Н О М И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

обявява

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 на дисертационния труд
на гл. ас. Велина Иванчева Казанджиева

на тема: " Влияние на електронната търговия върху посредническата дейност на пътническите агенции в Р. България"

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.18 - Икономика и управление на туризма.

Рецензенти: проф. д-р Светла Ракаджийска и доц. д-р Таня Парушева

Защитата ще се състои на 21.X.2011 г. от 11.00 часа в зала 446.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел "НИРД" и публикувани на Интернет страницата на Университета.

04 окт 2011Подобни