Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

И К О Н О М И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

обявява

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационния труд
на гл. ас. Пламен Маринов Павлов

на тема: " Иновации в българските индустриални предприятия (на база на Варненски регион)"

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.18 - Икономика и управление на индустрията.

Рецензенти: проф. д-р ик. н. Тодор Ненов и проф. д-р Диана Антонова

Защитата ще се състои на 30.ІX.2011 г. от 13.30 часа в зала 232.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел "НИРД" и публикувани на Интернет страницата на Университета.

19 сеп 2011Подобни