Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Олга Василевна Белан

на тема „Маркетинг на туристическа дестинация за здравен туризъм по примера на община Варна

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “
Икономика и управление (Туризъм)”

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Маринов
Рецензенти: доц. д-р Велина Казанджиева, проф. д.н. Таня Парушева

Защитата ще се състои на 27.05.2022 г. от 15.00 ч. в зала 1

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/aqv-ioch-cer

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

03 май 2022Подобни