Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А   З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Даниела Пенчева Пенчева

на тема „Бизнес интелигентност в търговията на дребно с бързооборотни стоки”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Приложение на изчислителната техника в икономиката”

Научен ръководител: доц. д-р Силвия Парушева
Рецензенти: проф. д-р Юлиан Василев и проф. д-р Камелия Стефанова

Защитата ще се състои на 31.05.2022 г. от 10.00 ч. в зала 320

Заседанието ще се проведе в хибриден формат. Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка meet.google.com/upu-gqcp-jte

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

29 апр 2022Подобни