Икономически университет – Варна

Позиция относно клеветническата кампания на ВМРО - Варна

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на
Академичния съвет
при
Икономически университет - Варна

по повод клеветническата кампания на ВМРО срещу
Университета

Ние, членовете на Академичния съвет при Икономически университет-Варна, изразяваме своето възмущение от обвиненията срещу нашия университет и въвличането му в предизборната кампания на ВМРО.

В Икономически университет-Варна никога не е имало и не би могло да има дискриминация на студенти от която и да е националност. В нашия университет никога не са толерирани отделни групи студенти, толерират се единствено знанията.

Всички съществени задачи и проблеми се обсъждат и решават демократично на Академичен съвет в присъствието и с участието на студентите.

Винаги и във всички свои действия сме се придържали към изискванията на Закона за висшето образование, Правилника на ИУ-Варна и всички нормативни актове за устройството, дейността и управлението на висшите училища.

Ние, единствени във Варна, спазихме изискванията на Новата наредба за студентските общежития от м.октомври 2008 г. и след януарската изпитна сесия чуждестранните студенти напуснаха общежитията със заповед на Ректора.

Стриктното спазване на всички законови разпоредби и прилагането на системата за поддържане качеството на обучението и най-вече спазването на дисциплината в учебния процес станаха причина някои хора да търсят несъществуващи пропуски и проблеми, да правят опити за уронване престижа на Университета под въздействието на политически сили.

Създателите на нашата Алма матер преди близо 90 години, както и следващите поколения от учени и академични ръководства, никога не са допускали политически сили да се месят в дейността на Университета. Като продължение на тази традиция Икономически университет-Варна категорично възразява срещу опитите да се прави политически рейтинг за сметка на авторитета на нашия университет и да се петни името на Ректора.

В европейското образователно пространство, от което Икономически университет - Варна е неразделна част, е недопустимо противопоставянето по национален и етнически принцип. През дългите години на своето съществуване и в настоящия момент нашият университет съхранява спокойната академична атмосфера и няма да толерира опитите да се насажда изкуствена конфронтация между български и чуждестранни студенти.

Нашият университет никога не е бил и няма да бъде "печатница на дипломи".

Не сме съгласни всички проблеми във висшето образование на Р България да бъдат приписвани на нашия университет и на нашия ректор.

Настояваме ВМРО да спре политическите си атаки, за които използва група податливи на политическо влияние студенти.

Манипулирането на обществеността с неверни факти отклонява вниманието на всички от наболелите проблеми в обществото и особено от насилието сред студентската младеж . Една кампания с политически цели не е в състояние да подрони авторитета на най-старото висше икономическо училище в България.

Ние, членовете на Академичния съвет декларираме, че заставаме зад позицията на Ректора по повод недостойната клеветническа кампания на ВМРО. Убедени сме, че нашите студенти няма да се поддадат на външната провокация.

Призоваваме да запазим академичния дух в Университета, да изпълняваме спокойно призванието си на учени и преподаватели - да подготвяме висококвалифицирани специалисти и достойни строители на съвременна и демократична България.

20 мар 2009Подобни