Икономически университет – Варна

Покана за участие в обучение в направление „Дигитални умения" по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ 
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

ТЕМА: „РАБОТА СЪС СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР (ПЪРВА ЧАСТ) - ОБРАБОТКА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ С MS EXCEL“

Брой групи: 1 група от 7 души максимум;
Период на провеждане: 23.02.2023 г. – 10.03.2023 г., 24 академични часа, 8 дни, съгласно график по-долу;
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена форма
Обучител: гл. ас. д-р Любомир Любенов, ИУ-Варна
Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г.

АНОТАЦИЯ
за кратък обучителен модул в направление "Подобряване на
дигиталните умения"
 
Курсът на тема „Работа със статистически софтуер 1 част - Обработка на статистически данни с MS Excel” е предназначен да задълбочи знанията на курсистите за възможностите на MS Excel в областта на статистическата обработка на данни и да формира умения за изготвяне на обосновани заключения.
В рамките на курса са засегнати въпросите на представяне и обобщаване на информацията за статистическите единици, построяване на разпределения, формулиране и проверка на статистически хипотези, корелационен и регресионен анализ.
 
График на обучението:
 
Дата
Ден
Начало
Край
Брой часове
23.02.2023 г.
Четвъртък
16:15
19:00
3
24.02.2023 г.
Петък
16:15
19:00
3
28.02.2023 г.
Вторник
16:15
19:00
3
01.03.2023 г.
Сряда
16:15
19:00
3
02.03.2023 г.
Четвъртък
16:15
19:00
3
07.03.2023 г.
Вторник
16:15
19:00
3
09.03.2023 г.
Четвъртък
16:15
19:00
3
10.03.2023 г.
Петък
16:15
19:00
3
 
                                                                                                         
Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:
 
Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg
Включването ви в обучението ще бъде потвърдено. 
 
За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform
 
 

07 фев 2023Подобни