Икономически университет – Варна

Покана за участие в обучение в направление “Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

ТЕМА: „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА  ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Период на провеждане: 29.03.2023 г. – 03.07.2023 г.;
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена/дистанционна форма;
Обучители: ст. преп. Силвия Йоханова и ст. преп. Юлияна Тодорова, ИУ-Варна;
Срок за кандидатстване: неделя 26.03.2023 г.
                                                                                                           
Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:
Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg до неделя 26.03.2023 г. вкл.;
Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 
 
За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

22 мар 2023Подобни