Икономически университет – Варна

Покана за участие в обучение в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform
 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
 
Тема: „Специализирано обучение за усвояване на професионална терминология и подобряване на уменията за преподаване на чужд език“ (Английски език)
 
  1. Обща информация за обучението:
Брой групи: 1 група от 7 души максимум;
Период на провеждане: 17.01.2023 г. – 18.04.2023 г., вторник и четвъртък.
Продължителност: 80 академични часа.
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена/дистанционна форма.
Обучители: ст. преп. Силвия Йоханова и ст. преп. Юлияна Тодорова, ИУ-Варна. 
 
  
  1. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:
  1. Срок за кандидатстване:
Срок за подаване на заявления: 06.01.2023 г., 16:00 ч.
Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg
Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 
За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

19 дек 2022Подобни