Икономически университет – Варна

Покана за набиране на проектни предложения по програма HORIZON 2020, Европейски зелен пакт

Европейската комисия  обяви покана за представяне на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, свързана изцяло с приоритетите на Европейския зелен пакт.

Основни параметри на поканата:

Програма: HORIZON 2020

Покана: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

Идентификатор на поканата (ID): LC-GD-9-1-2020

Тип действие: RIA "Research and innovatiоn actions", "Дейности в областта на научните изследвания и иновациите" - дейности, насочени към установяване на нови знания и / или проучване на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение. Проектите могат да включват основни и приложни изследвания, технологии разработване и интегриране, тестване и валидиране на малък прототип в лаборатория или симулирана среда. Проектите могат да съдържат тясно свързани, но ограничени демонстрационни или пилотни дейности, насочени към показват техническа осъществимост в близост до оперативна среда. 

Срок за кандидатстване: 26.01.2021 г. 17:00 Брюкселско време, само онлайн;

Партньорство: задължително, международно с минимум три независими организации, ситуирани в три различни държави, членки на ЕС.

Финансиране: 100% от допустимите разходи

Конкурсът, свързан с приоритетите на Европейския зелен пакт е структуриран в 11 области:

  • осем тематични области, които отразяват приоритетите на Европейския зелен пакт. Във всяка област една или повече теми ще бъдат свързани с предизвикателствата, очертани в Европейския зелен пакт. Темите ще бъдат насочени към конкретни технологични и обществени иновации с голямо икономическо и обществено въздействие, които могат да допринесат сравнително бързо за постигане на устойчив преход:

1.       Повишаване на амбициите по отношение на климата: междусекторни предизвикателства;
2.       Чиста, достъпна и сигурна енергия;
3.       Индустрия за чиста и кръгова икономика;
4.       Енергийно и ресурсно ефективни сгради;
5.       Устойчива и интелигентна мобилност;
6.       Oт стопанството до трапезата;
7.       Екосистеми и биоразнообразие;
8.       Нулево замърсяване, околна среда без токсини.

  • три хоризонтални области, които обхващат осемте тематични области и предлагат по-дългосрочна перспектива за постигане на трансформациите, заложени в Европейския зелен пакт:

9. Укрепване на знанието в подкрепа на Европейския зелен пакт;
10. Овластяване на гражданите за преминаване към климатично неутрална, устойчива Европа;
11. Международно сътрудничество.

Поканата ще подкрепи:
-        пилотни приложения, демонстрационни проекти и иновативни продукти;
-        иновации за по-добро управление на зеления и цифровия преход;
-        иновации в цялата социална верига и веригата за производство на стойност.

Успешни проекти в приоритет "Европейски зелен пакт" можете да видите тук.

Повече информация за предстоящия конкурс можете да получите в сектор "Управление на проекти" и на сайта на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

 

06 окт 2020Подобни