Икономически университет – Варна

Отново отлични позиции за ИУ – Варна в международната рейтингова класация U-Multirank 2022 г.

Икономически университет – Варна за шеста поредна година заслужи място в престижната класация на U-Multirank. През 2022 г. висшето училище се нарежда сред най-добрите в международното образователно пространство с показатели, получили най-висока рейтингова оценка: научни публикации и създадени стартъпи от възпитаници на университета. Продължава тенденцията в доброто представяне по показатели: процент дипломирани студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ за стандартен срок на обучение, студентска мобилност, стратегически партньорства.

Анализът на резултатите за 2022 г. спрямо 2021 г. показва завишение с 15% на привлечените външни средства за изследователска дейност. Със същия процент е нараснал и делът на предлаганите на чужд език магистърски програми, а броят на завършилите бакалаври с реализирана трудова заетост в региона се е увеличил 5 пъти.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на университета за повишаване качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньорства. Всичко това идентифицира Икономически университет – Варна като привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт.

U-Multirank е престижна рейтингова система, която провежда класация на университети и колежи в световен мащаб. Тазгодишното издание на независимата класация включва 2202 университета от 96 държави. Проучени са мненията на над 100 000 студенти. През последните години U-Multirank се превърна в най-голямата международна база данни за университетите в света. Рейтингът позволява да се създават интерактивни многомерни сравнения в пет обхвата на производителността, в т.ч. научни изследвания, преподаване и обучение, трансфер на знания, интернационализация и регионална ангажираност.

Само 12 български висши училища участват в престижната класация, като тази година ИУ – Варна подобрява позиционирането си в регионалното подреждане, изкачвайки се нагоре спрямо предходната година. ИУ – Варна се нарежда сред трите български университета, осъществили най-големи инвестиции в обучение и заема второ място по критерия за висока регионална ангажираност.

Ръководството на университета благодари на всички свои студенти, които участваха в проучването, оцениха придобития си опит във висшето училище и допринесоха академични резултати да получат висока международна оценка.

22 юни 2022Подобни