Икономически университет – Варна

Отлични позиции за ИУ – Варна в международната рейтингова класация U-Multirank 2021 г.

Икономически университет – Варна за пета поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank. През 2021 г. висшето училище се нарежда сред най-добрите в международното образователно пространство по показатели като: процент дипломирани бакалаври и магистри, процент дипломирани студенти за стандартен срок на обучение, академичен състав с докторска степен, стратегически партньорства и студентска мобилност. Добър атестат за качеството на обучение в университета, отразен чрез мненията на студентите, са завишените критерии за оценяване.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ – Варна.

С 26% спрямо 2020 г. Икономически университет – Варна е увеличил привлечените външни средства за изследователска дейност. Почти двойно (за същия период) в университета е нараснал делът на предлаганите на чужд език бакалавърски програми, а броят на програмите на чужд език за обучение на докторанти е скочил 5 пъти.

Въпреки неблагоприятните тенденции в областта на висшето образование в България, особено за периода на пандемията от коронавирус, Икономически университет – Варна продължава да бъде привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт.

Ръководството на университета благодари на всички свои студенти, които участваха в проучването, оцениха придобития си опит в учебното заведение и допринесоха академични резултати да получат висока международна оценка.

Престижната рейтинговата система U-Multirank е ориентирана към потребителите световна класация на университетите и колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование. Тазгодишното издание на независимата класация, която се подкрепя от Европейския съюз, включва 1948 университета от 97 държави. Оценени са общо 1101 университети от Европа, от тях – 727 от Европейския съюз. Тази година 12 български висши училища участват в класацията. Проучени са мненията на над 100 000 студенти. През последните години U-Multirank се превърна в най-голямата международна база данни за университетите в света. Рейтингът позволява да се създават интерактивни многоизмерни сравнения в пет измерения на производителността, в т.ч. научни изследвания, преподаване и обучение, трансфер на знания, интернационализация и регионална ангажираност.

08 ное 2021


Тагове

Подобни