Икономически университет – Варна

Издаване на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна за студенти и докторанти

Издаването на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени е регламентирано в Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна. Според процедурата към тази наредба право на издаване и ползване на персонализирана абонаментна карта на преференциална цена имат учащи се, сред които студенти в редовна форма на обучение и докторанти в редовна форма на обучение от висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на акредитираните висши училища на МОН, разположени на територията на Община Варна.

Персонализираните абонаменти карти се издават от Общинското предприятие ТАСРУД в пунктове за продажба и зареждане на карти при представяне от страна на заявителя на студентска книжка, заверена за текущата учебна година. За целта може да послужи и уверение, издадено от висшето училище, че лицето е редовен студент или докторант през текущата учебна година.

Студентската смарт карта, която се издава от Икономически университет – Варна за всички действащи студенти и докторанти на ИУ – Варна и Колежа по туризъм към ИУ – Варна, не е документ, който може да послужи пред ОП ТАСРУД за удостоверяване на актуално студентско състояние. Тя служи за целия период на обучение и комбинира в едно за улеснение на студентите следните възможности: 

  • идентификация пред преподаватели и служители;
  • отстъпка при хранене в студентските столове на ИУ – Варна;
  • достъп до библиотеката на ИУ – Варна.

21 сеп 2023Подобни