Икономически университет – Варна

Информационна среща с преподаватели и докторанти за представяне на стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)


На 17.10.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 320 ще се проведе информационна среща с преподаватели и докторанти за представяне на стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD). На срещата ще бъдат представени възможностите за обучение на студенти със стипендия по програмата. Езикът на обучение е немски или английски.

Германска служба за академичен обмен (DAAD) предлага широк избор от стипендии за студенти, дипломанти и учени във всички специалности и помага за подготовката на Вашата заявка за кандидатстване.

За повече информация относно стипендиите, посетете официалната страница на DAAD или Международна Фондация "Св.Св. Кирил и Методий"

 

Stipendienprogramme des DAAD

DAAD Scholarship Programmes

 

Стипендията цели задълбочаване на познанията по немски език (общоезиков и специализиран) и странознание. Предназначена е за студенти в бакалавърска и магистърска степен на всички специалности.

Продължителността на стипендията е най-малко 18 курсови дни с минимум 25 учебни часа на седмица.

Размерът на стипендията е еднократна сума от 950 €, пътни разходи (375 €), застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване. Минималното ниво на владеене на немски език към момента на кандидатстване е A2 според Общата европейската езикова рамка.

Срокът за кандидатстване е до 1 декември 2019 година.

Стипендията предоставя възможност за изучаване на магистърска програма в държавно признат университет (държавен или частен) в Германия.

Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър).

Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от продължителността на учебната програма. При двугодишни програми стипендията се отпуска първоначално за една академична година. Възможно е отпускане на стипендията за още една учебна година в зависимост от програмата на обучение в университета и от успехите на стипендианта.

Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.

Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството.

ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Стипендията се отпуска от 1 октомври 2020 г. след успешен прием на кандидата в университет в Германия.

Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2019 година.

Стипендията е насочена към докторанти и млади учени. Предназначена е за изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски държавно признат университет или в друг извън университетски изследователски институт с дисертация в България.

Размерът на стипендията е 850 € месечно з а завършили с първа диплома и 1.200 € месечно за получилите д окторска степен.

ДААД поема медицинската застраховка, пътните разходи, еднократна финансова помощ за изследователска дейност; при определени условия се отпускат месечни добавки за наем и за придружаващи членове на семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Продължителността на стипендията е 7 – 12 месеца.

Срок за кандидатстване е до 15 ноември 2019 година.

Стипендията е насочена към докторанти, млади учени и учени с докторска степен.

Предназначена е за изследователски проекти в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт.

Продължителността на стипендията е от 1 до 6 месеца.

Размерът на стипендията е 850 € месечно за завършили висше образование и 1.200 € месечно за докторанти и учени с докторска степен.

ДААД поема пътните разходи, здравни, лични и пътни застраховки.

Срок за кандидатстване:

 • до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
 • до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Стипендията е преназначена за докторанти и млади учени.

Стипендията има два варианта:

а) Придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия („Sandwich-Modell“): Кандидати, които към началото на отпускането на стипендията са завършили магистратура или са защитили дипломна работа (по изключение със завършена бакалавърска степен на образование).

б) ”Cotutelle-Verfahren”: Кандидати, които към началото на отпускането на стипандията са допуснати до защита.

Финансира се изследователски престой в държавен или държавно признат университет в Германия за изготвяне на докторска работа под двойно научно ръководство.

Два варианта на финансиране:

а) Придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия: Докторантите имат научен ръководител както в български, така и в германски университет („Sandwich-Modell“). Планът на докторската работа трябва да бъде съгласуван от двамата научни ръководители. Защитата  на докторската степен е в България и е с участието на партниращия научен ръководител от Германия. Научната и образователна степен „доктор” се придобива в българския университет.

б) Докторантура под двойно научно ръководство (Cotutelle-Verfahren): Докторантите имат двама научни ръководители – в български и в германски университет Условие е да има сключено споразумение между двата университета относно плана на докторантурата. Научната и образователна степен „доктор” се придобива в българския и в германския университет.

Продължителността на стипендията е до 2 години.

За вариант а) „Sandwich-Modell“: Стипендията се отпуска първоначално до 12 месеца. Продължаване на срока на стипендията е възможен, ако комисията прецени, че работата е успешна по време на първоначално отпуснатата стипендия.

За вариант б) „Cotutelle-Verfahren”: Стипендията се отпуска за период до 18 месеца; възможно е допълнително финансиране до 6 месеца за приключване на дисертацията. Стипендията може да се отпусне в рамките на 3 последователни години за многократни и по-краткотрайни изследователски престои.

Размер на стипендията: 1.200 € месечно за престоя в Германия.

 • ДААД поема: застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване; пътните разходи;
 • Еднократно финансиране за изследователска дейност.
 • Поемат се разходите на пътуване и престой на научните ръководители от българска и германска страна:

При определени условия ДААД поема:

 • месечните разходи за наем;
 • месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • езикови курсове;
 • разходите на пътуване и престой на научните ръководители.

Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2019 година.

DAAD насърчава обмена на учени от страни-партньори за подобряване на международните отношения и двустранното сътрудничество в научни изследвания между германски и чуждестранни университети. Цели на обменните програми са културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни партньорски организации.

Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в университет или изследователски институт.

Продължителността на стипендията е от 7 дни до 3 месеца.

Размерът на стипендията е 2000 € за асистенти и доценти, 2150 € за професори.

ДААД поема пътните разходи за всяка изпращаща страна в двете посоки, освен ако не е упоменато друго в двустранната спогодба.

Срок за кандидатстване:

 • до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
 • до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в български университет или изследователски институт. Предназначена е за извършване на работен проект или за сътрудничество с германско висше учебно заведение или изследователски институт.

Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.

Размерът на стипендията е 2000 € за асистенти и доценти, 2150 € за професори.

ДААД поема пътните разходи.

Срок за кандидатстване:

 • до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
 • до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Целева група:

 • бивши стипендианти на ДААД, които са получили стипендия за следване или за изследователски престой в Герамния от ДААД за повече от 6 месеца;
 • бивши ГДР- стипендианти, които са следвали в Германия минимум една година;

Стипендията е предназначена за осъществяване на изследователски или работен проект в германски държавен университет или извън университетски изследователски институт.

Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.

Размерът на стипендията е в зависимост от академичната степен – 2.000 € месечно за асистент, доцент и 2.150 € месечно за професор.

ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).

Срок за кандидатстване:

 • до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
 • до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.
 

04 окт 2019Подобни