Икономически университет – Варна

Информационен ден и откриване на учебната година за студентите в дистанционна форма на обучение

Дистанционната форма на обучение (ДФО) в Икономически университет – Варна е базирана на платформата eLearn.

Първият семестър от обучението започва с информационен ден на 18.09.2023 г. и тържествено откриване на учебната година.  В рамките на този ден се провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за осъществяване на интерактивна комуникация чрез платформата за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна, както и с организацията на достъпа до електронни учебни материали и ресурси. График по административни групи за присъствения информационен ден можете да намерите на https://e-learn.ue-varna.bg/mod/forum/discuss.php?d=13191

В деня на откриването на учебната година студентите ще получат студентските си книжки. 

При невъзможност да присъстват могат да получат книжката си от инспектора на своята катедра.

15 сеп 2023Подобни