Икономически университет – Варна

HORIZON Europe отвори покана „Twin Green and Digital Transition“ (HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01) за подаване на проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

Представяме информация за отворена покана „Twin Green and Digital Transition“ (HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 20.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект в зависимост от темата: 2 000 000 до 20 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: до 100%;

Съфинансиране: за изследователски дейности (RIA) не се изисква; за иновационни дейности (IA)- 30% от общия бюджет;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Типове действия:

  • „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);
  • „Иновационни дейности (IA);

Цел на поканата: Преработващата промишленост следва да се възползва проектните резултати в няколко направления:

  • Подходящо мащабирани зелени и цифрови технологии, подпомагащи преработването, за кръгова икономика в промишлените екосистеми;
  • Преработване както на компонентите, така и на продуктите за постигане на затворен производствен кръг, като същевременно се запазва стойността или функциите на компонентите;
  • Изграждане на умения за преработване.
  • В проектите следва да се интегрира ориентиран към човека подход към преработването, с подходящ принос от социалните и хуманитарните науки (SSH); Като част от това следва да се включи стратегия за развитие на уменията, като се асоциират социалните партньори, когато е уместно.;

Цели по тип действие:

Тип действие „RIA“ насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Тип действие „IA“ има за цел пряко да изготвят планове и договорености или проекти за нови, променени или подобрени продукти, процеси или услуги. Тези дейности могат да включват създаване на прототипи, изпитване, демонстриране, пилотиране, широкомащабно валидиране на продукти и пазарна репликация.

По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

Теми/ тип действие:

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

17 фев 2023Подобни