Икономически университет – Варна

Допълнителна Покана за кандидатстване по КД2, Програма "Еразъм+", 2020 г. в отговор на ситуацията с COVID 19

Основни параметри на поканата:

Програма: ERASMUS +

Ключова дейност 2: "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики"

Дейност: „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“

Процедура: КА226 "Partnerships for Digital Education readiness", "Партньорства за цифрова подготвеност на образованието"

Срок за кандидатстване: 29.10.2020 г. 13:00 ч. онлайн и на хартия, с най-късна допустима дата на пощенското клеймо: 29.10.2020 г. 

Период на стартиране на одобрените проекти: 1 март – 30 юни 2021 г.

Продължителност на проектите в областта на образованието и обучението: между 12 и 24 месеца.

Партньорство: задължително, международно, съставено от минимум три партньорски организации от минимум три различни държави, работещи по програмата.

Финансиране: 100% от допустимите разходи по програмата. Максималното допустимо финансиране за проекти по дейност „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“ e до 300 000 евро за проекти с продължителност от 24 месеца.

Допустими разходи:

  • Управление и изпълнение на проекта (Project Management and Implementation) – финансирането се отпуска под формата на единична сума. Финансират се разходи, свързани с дейности по управлението и изпълнението на проекта (напр. планиране, финанси, координация и комуникация между партньорите, брошури и т.н.).
  • Международни партньорски срещи (Transnational Project Meetings) – финансирането се отпуска под формата на единични суми и се изчислява с помощта на калкулатора за разстояния. Съответните суми са предназначени за общо финансиране на пътни разходи и разходи за издръжка. Бюджетни категории, приложими в зависимост от предвидените проектни дейности:
  • Интелектуални продукти (Intellectual Outputs) – финансирането се отпуска под формата на единични суми на ден, описани в Ръководството по Програма „Еразъм+“. Отпускат се средства за разработването и реализирането на интелектуални и материални продукти в рамките на проекта, например: учебни програми, педагогически и работни материали, отворени образователни ресурси, ИТ инструменти, анализи, проучвания, методи за съвместно обучение и др.
  • Събития за разпространение на резултатите (Multiplier Events1 ) – финансирането се отпуска под формата на единични суми за участник. Отпускат се средства за покриване на разходите, свързани с организирането на национални и международни конференции/ семинари/ събития, насочени към обмен и разпространение на интелектуалните продукти, реализирани в рамките на проекта.

Допустими дейности:

  • дейности за използване на цифрови инструменти и методи за предоставяне на качествено и приобщаващо образование онлайн/по виртуален път, в това число чрез смесено преподаване, обучение и учене;
  • дейности за подкрепа на обучаемите, преподавателите и обучаващите в приспособяването към дистанционното/онлайн обучение; • дейности за преподаване и насърчаване на по-безопасно и по-отговорно използване на цифровите технологии;
  • дейности за намиране на най-добрия начин за включване на цифровите онлайн технологии в преподаването, обучението и ученето по конкретни предмети, включително в ученето в процеса на работа.

         Допълнителна информация тук и в сектор "Управление на проекти"

06 окт 2020Подобни