Икономически университет – Варна

Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на ФНИ

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) публикува актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

 • Срокът за кандидатстване е текущ:
  • До 1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви юли до 31-ви декември на настоящата година.
  • До 1-ви ноември на предходната година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.
 • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.

 • Допустими кандидати по процедурата: могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 • Критерии за оценка:

 • Бюджет:
  • за форуми за 1 ден (програма не по-къса от 7 работни часа): до 4 000 лв.;

  • за форуми за 2 дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 6 000 лв.;

  • за форуми за 3 или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 10 000 лв.;

  • ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за провеждане на конференцията се намалява до 40 %;

  • ако конференцията се провежда смесено – присъствено и дистанционно, тогава максималната сума се намалява до 60 %.
 • Допустими разходи:
  • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите от конференцията; разходи за закупуване на канцеларски материали).
  • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на лектори, поканени от организаторите; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постерно съобщение; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря; разходи за вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи).
 • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
 
Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ:  https://www.fni.bg/?q=node/1179
 
За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"
 

11 фев 2021Подобни