Икономически университет – Варна

Активна програма "Културно наследство" на Национален фонд "Култура" за набиране на проектни предложения

Национален фонд "Култура" към Министерство на културата набира проектни предложения по програма "Културно наследство", която се осъществява в следните два модула: 

  • Модул "Културнo предприемачество в областта на културното наследство" - насърчава предприемачеството в областта на културното наследство в България чрез развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво. Подкрепя се въвеждане на иновации в работата на културните организации по опазване и популяризиране на културното наследство и превръщането му във фактор за устойчиво местно развитие.
  • Модул "Съхранение и популяризиране на културно наследство" - подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие.

Двата модула са със следните идентични основни параметри:

  • Срок за кандидатстване:  до 22 април 2021 г., 15.00 ч.
  • Срок за реализация на проектите: 01 юни 2021 г. – 31 юни 2022 г.
  • Финансиране: максимален размер 25 000 лв.  на проект.
  • Съфинансиране: при кандидатстване за финансиране до 15 000 лв., НФК може да осигури до 100 % от бюджета; при кандидатстване за финансиране над 15 000 лв., НФК може да осигури до 80 % от бюджета на проекта.
  • Ограничение за брой подадени проектни предложения за една организация за клендарната 2021 г. - едно проектно предложение.

Икономически университет Варна е вписан с Удостоверение № 132 (1679) / 31.10.2019 г. като културна организация в регистъра на Министерство на културата по чл. 14., ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и това го прави допустим  кандидат по програмата.

Допълнителна информация за програмата на официалния сайт на Национален фонд "Култура": https://programs.ncf.bg/bg/programi

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

09 мар 2021Подобни