Икономически университет – Варна

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в SCOPUS, RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации на място

Вторник, кабинет 111: 11:30-12:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/zux-dsni-npn, 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 111: 11:30-12:30

23 апр 2024, кабинет 111: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Академични изследвания Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 511 У Академични изследвания 2 1
15:15 17:00 511 Л Академични изследвания 1 1, 2, 39
15:15 17:00 511 У Академични изследвания 2 2, 39
Сряда
11:15 13:00 127Г Л Академични изследвания 2 9, 10
11:15 13:00 127Г Л Академични изследвания 1 11, 12
13:30 15:00 305 Л Академични изследвания 1 3
13:30 15:00 305 У Академични изследвания 2 3
Вид Година Публикация
Статия 2023
Епохи, В. Търново: Издателство на ВТУ, 31, 2023, 1, 196-199., ISSN(печатно) 1310-2141, ISSN(онлайн) 2534-8418 / DOI 10.54664/BINY7080 / Web of Science / Линк
Статия 2023
История [Istoriya-History] : Научно-методическо списание , София : Аз-буки, 31, 2023, 3, 316–317., ISSN(печатно) 0861-3710, ISSN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2023-3-9-fak / Web of Science / Линк
Статия 2023
Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Борис Д. Борисов, В. Търново : Фабер, 2023, 443-454. - Кор. опис.: Проф. д-р Борис Борисов - ученици и приятели 2., ISBN(печатно) 978-619-00-1626-7
Статия 2022
История, София : Аз Буки, Год. 30, 2022, 2, 222-223., ISBN(печатно) 0861-3710 , ISBN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2022-2-9-con / Web of Science
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 5, 87-88., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2022
Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, Sofia : Publ. House of BAS. Prof. M. Drinov, 9, 2022, 1, 31-44., ISSN(печатно) 2367-6248, ISSN(онлайн) 2603-4832 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 138., ISBN(печатно) 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания = Proceedings of the Centre for Economic History Research : Т. 7. Дилеми на развитието, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2022, 7, 64–78., ISSN(печатно) 2534-9244, ISSN(онлайн) 2603-3526 / Scopus / Линк
Статия 2022
Hiperboreea, Bucharest : Balkan History Association, 9, 2022, 2, 203-221., ISBN(печатно) 2688-8211, ISBN(онлайн) 2284-5666 / DOI 10.5325/hiperboreea.9.2.0203 / Scopus / Web of Science
Монография 2022
София : ИДЕС, 2022, 216., ISBN(печатно) 978-954-91469-5-0
Преглед на всички публикации