Икономически университет – Варна

х. ас. Петя Атанасова Неактивен

х. ас. Петя Атанасова

х. ас. Петя Атанасова Неактивен

3-106

+359 879 461 762

p.atanasova@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавател по "Стокознание",
"Кулинарна продукция и безопасност на храните" и "Учебна практика в базов обект - модул кухненски блок"

Консултации

Вторник, кабинет 3-106: 08:00-09:00

Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 154.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with International Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 267 - 277.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 174.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 год. от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 214 - 222.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна : Сборник доклади от кръгла маса, ноември 2016, Варна : Наука и икономика, 2016, 32 - 37.
Преглед на всички публикации