Икономически университет – Варна

Управление на проекти

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Задочно обучение, Задочно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2023

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
 задочна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира основни знания, умения и компетенции за успешна работа в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, в структурите на публичната администрация и други, насочени към: намиране на ефективни решения за планиране и реализация на проекти; ефективно управление на поверените ресурси на организациите при реализацията на проекти; креативно мислене, анализиране и прилагане на добри бизнес практики при управлението на проекти и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на управлението на проекти на следните позиции:

Ръководител проект в предприятие

Ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация

Мениджър, експерт или консултант по програми и проекти в учреждение / институция, предприятие, отдел, звено и др.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Предприемачество и инвестиционни обекти

 

Управление на инвестициите и иновациите

 

Планиране и анализ на предприятието
Основи на управлението на проекти

 

Европейски и национални програми и фондове

 

Устройство на територията и инвестиционен процес
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране

 

Договори и обществени поръчки

 

Оценяване на активи

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението формира основни знания, умения и компетенции за успешна работа в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, в структурите на публичната администрация и др., насочени към: намиране на ефективни решения за планиране и реализация на проекти; ефективно управление на поверените ресурси на организациите при реализацията на проекти; креативно мислене, анализиране и прилагане на добри бизнес практики при управлението на проекти и др.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърската специалност „Управление на проекти“ е да формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с управлението на проекти.

Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по магистърската специалност „Управление на проекти“, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  • адаптиране на бизнес организациите към факторите от обкръжаващата среда чрез реализация на проекти;
  • въздействие на бизнес организациите върху микрообкръжението чрез проектите;
  • анализ на силните и слабите страни на конкретна организация и планиране на ефективни проектни идеи за реализация на конкурентни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на стратегии за промяна на организациите чрез:
 • оценяване, избор и реализация на адекватни проектни идеи;
 • планиране и реализация на проекти от бизнес организациите;
 • управление на заинтересованите страни от реализацията на проекти;
 • управление на обхвата, графика и бюджета на проектите на организациите;
 • управление на екипа (човешките ресурси) за управление на проекта;
 • управление на изпълнителите на дейностите по проекта;
 • управление на риска и финансирането на проектите.
 1. Обучение по специалност „Управление на проекти“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: икономикс, количествени методи, мениджмънт и маркетинг, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Второто направление обхваща специализиращи дисциплини за развиване на професионални бизнес компетенции като: основи на управлението на проекти, проектни проучвания и анализи, HR мениджмънт и проектни екипи, управление на ресурсите и проектно бюджетиране, проектен риск мениджмънт, обществени поръчки, софтуер за управление на проекти, мониторинг и одит на проекти. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини: управление на проекти за публично-частни партньорства, оценяване на активи и бизнес анализи.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси на реални ситуации при управление на проекти по задание от бизнес организации, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри и други.

Студентите изучават практически аспекти на управлението на проекти под формата на посещения на място в бизнес организациите.

Обучението по магистърската специалност „Управление на проекти“ се реализира в задочна форма. Тя е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика.

Задочното обучение се осъществява в 2 семестъра за студенти от СНУ и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление 3.8 „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в България.

 1. Възможности за реализация

Основната цел на учебния план за магистърската специалност „Управление на проекти“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация – министерства, областни и общински администрации и неправителствени организации; (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на организациите за управлението на проекти; (5) намират ефективни решения за планиране и реализация на проекти (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики при управлението на проекти.

Студентите, завършили магистърската специалност „Управление на проекти“ могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата управлението на проекти на следните позиции:

 • ръководител проект в предприятие;
 • ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация;
 • мениджър програми/проекти;
 • мениджър инвестиционни проекти;
 • експерт или консултант по програми и проекти в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др. (за инвестиционни проекти; за публично-частни проекти; за провеждане на търгове и конкурси за избор на изпълнител на дейности по проекти и др.);
 • сътрудник по управление на европейски програми и проекти в предприятие, държавни и общински органи и др.
 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Управление на проекти“

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Р. България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

При обучение в специалност „Управление на проекти“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват завършилите специалност „Управление на проекти“ са:

 1. Предприемаческа компетентност – развиване на способност за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи, творчество, критично мислене, способност за решаване на проблеми, инициативност, постоянство и умение за работа в сътрудничество с цел планиране и управление на проекти с културна, социална или финансова стойност, способност за вземане на финансови решения, свързани с разходи и стойност, за ефективна комуникация и договаряне, справяне с несигурността, неяснотата и риска като част от вземането на информирани решения, инициативност, активност, решителност и постоянство в постигането на целите, поемане на отговорност и прилагане на етични подходи в дейността и бизнеса; развитие на стратегическо мислене, управление на ресурсите при реализацията на инвестиционните проекти; способност за критично мислене, аналитичност, прогнозиране, програмиране и планиране. Развиване на управленски умения и умения за работа в екип; осведоменост за социално-икономически тенденции; проява на отговорност и социална ангажираност; развитие на стратегическо мислене, анализ на ключови икономически показатели, избор на форми на организация на бизнеса, управление на ресурсите и разходите за осъществяване на бизнес, изграждане на умения за самостоятелна и екипна работа; способност за управление на риска.
 2. Математическа компетентност – развиване на способност за прилагане на математическо и аналитично мислене с цел идентифициране и оценяване степента на риска, вземане на решения и анализ на резултатите от тях при управление на пазарни, операционни и проектни рискове; способност за използване на математически начини на мислене и представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми), на подходящи помощни средства, включително статистически данни и графики; способност за развиване и прилагане на математическо, аналитично мислене с цел решаване на различни проблеми в процеса на оценяването на отделните видове активи, чрез решаване на задачи, формулиране на решения и анализ на резултатите от тях.
 3. Цифрова компетентност – придобиване на умения за работа със софтуер за управление на проекти, познаване на цифровите технологии в устройството на територията и инвестиционния процес, общуване и взаимодействие с заинтересованите страни в инвестиционния процес, познаване на правните и етичните норми при използване на дигитални технологии, способност за търсене и намиране на релевантна информация и работа с електронни таблици и различни бази от данни.

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Управление на инвестициите и иновациите 9 5 Изпит 150 120 30
Предприемачество и инвестиционни обекти 9 5 Изпит 150 120 30
Планиране и анализ на предприятието 10 5 Изпит 150 120 30
Общо за Специални 15 450 360 90
Специализиращи
Основи на управлението на проекти 9 8 Изпит 240 202 38
Европейски и национални програми и фондове 9 8 Изпит 240 210 30
Устройство на територията и инвестиционен процес 9 8 Изпит 240 210 30
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране 9 6 Изпит 180 150 30
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 210 30
Договори и обществени поръчки 10 8 Изпит 240 202 38
Оценяване на активи 10 8 Изпит 240 210 30
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 150 30
Общо за Специализиращи 60 1800 1544 256
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2354 346


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 75 15
Чужд език-немски 10 3 90 75 15
Чужд език-френски 10 3 90 75 15
Чужд език-руски 10 3 90 75 15
Чужд език-португалски 10 3 90 75 15
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти