Икономически университет – Варна

Управление на проекти

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Задочно обучение, Задочно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
редовна & задочна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира основни знания, умения и компетенции за успешна работа в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, в структурите на публичната администрация и други, насочени към: намиране на ефективни решения за планиране и реализация на проекти; ефективно управление на поверените ресурси на организациите при реализацията на проекти; креативно мислене, анализиране и прилагане на добри бизнес практики при управлението на проекти и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на управлението на проекти на следните позиции:

Ръководител проект в предприятие

Ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация

Мениджър, експерт или консултант по програми и проекти в учреждение / институция, предприятие, отдел, звено и др.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Предприемачество и инвестиционни обекти

 

Управление на инвестициите и иновациите

 

Планиране и анализ на предприятието
Основи на управлението на проекти

 

Европейски и национални програми и фондове

 

Устройство на територията и инвестиционен процес
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране

 

Договори и обществени поръчки

 

Оценяване на активи

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението формира основни знания, умения и компетенции за успешна работа в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, в структурите на публичната администрация и др., насочени към: намиране на ефективни решения за планиране и реализация на проекти; ефективно управление на поверените ресурси на организациите при реализацията на проекти; креативно мислене, анализиране и прилагане на добри бизнес практики при управлението на проекти и др.

Професионални знания и умения
Целта на обучението по магистърската специалност „Управление на проекти“ е да формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с управлението на проекти.
Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по магистърската специалност „Управление на проекти“, са в следните насоки:
Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране на бизнес организациите към факторите от обкръжаващата среда чрез реализация на проекти;
 • въздействие на бизнес организациите върху микрообкръжението чрез проектите;
 • анализ на силните и слабите страни на конкретна организация и планиране на ефективни проектни идеи за реализация на конкурентни стратегии за развитие.

Анализ и разработване на стратегии за промяна на организациите чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни проектни идеи;
 • планиране и реализация на проекти от бизнес организациите;
 • управление на заинтересованите страни от реализацията на проекти;
 • управление на обхвата, графика и бюджета на проектите на организациите;
 • управление на екипа (човешките ресурси) за управление на проекта;
 • управление на изпълнителите на дейностите по проекта;
 • управление на риска и финансирането на проектите.

Обучение по специалност „ Управление на проекти“
Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:
Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: Икономикс, Количествени методи, Мениджмънт и маркетинг, Въведение във финансите и Теория на счетоводството.
Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, ДНДО и СПН, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на управление на проекти като: Предприемачество и инвестиционни обекти, Управление на инвестициите и иновациите и Планиране и анализ на предприятието.
Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за студенти от СНУ, ДНДО и СПН, необходими за развиване на професионални бизнес компетенции като: Основи на  управлението на проекти, Европейски и национални програми и фондове, Устройство на територията и инвестиционен процес, Управление на ресурсите и проектно бюджетиране, Договори и обществени поръчки и Оценяване на активи. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини: Риск мениджмънт, Софтуер за управление на проекти, Данъчно право и процес.
За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси на реални ситуации при управление на проекти по задание от бизнес организации, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други.
Студентите изучават практически аспекти на управлението на проекти  под формата на посещения на място в бизнес организациите. Обучението по магистърската специалност „Управление на проекти“ се реализира в редовна и задочна форма. Тя е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика.
Редовното и задочно обучение се осъществява в 2 семестъра за студенти от СНУ и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен писмен изпит.
Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление „3.8. Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в България.
Възможности за реализация
Цел на магистърската специалност по „Управление на проекти“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които да:

 • работят успешно в бизнес организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове;
 • работят успешно в структурите на публичната администрация – министерства, областни и общински администрации и неправителствени организации;
 • могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти;
 • управляват ефективно поверените им ресурси на организациите за управлението на проекти;
 • намират ефективни решения за планиране и реализация на проекти, мислят креативно,  анализират и прилагат добри бизнес практики при управлението на проекти.

Студентите, завършили магистърската специалност „Управление на проекти“ могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата управлението на проекти на следните позиции:

 • ръководител  проект в  предприятие;
 • ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация;
 • мениджър програми/проекти;
 • мениджър инвестиционни проекти;
 • експерт или консултант по програми и проекти в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др. (за инвестиционни проекти; за публично-частни проекти; за  провеждане на търгове и конкурси за избор на изпълнител на дейности по проекти и др.);
 • сътрудник по управление на европейски програми и проекти в предприятие, държавни и общински органи и др.

Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност “Управление на проекти“
Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:
Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 • планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на управлението на проекти с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.

 

 

 

 

 

 

Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Управление на инвестициите и иновациите 9 5 Изпит 120 90 30
Предприемачество и инвестиционни обекти 9 5 Изпит 120 90 30
Планиране и анализ на предприятието 10 5 Изпит 120 90 30
Общо за Специални 15 360 270 90
Специализиращи
Основи на управлението на проекти 9 8 Изпит 203 165 38
Европейски и национални програми и фондове 9 8 Изпит 210 180 30
Устройство на територията и инвестиционен процес 9 8 Изпит 210 180 30
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране 9 6 Изпит 150 120 30
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 210 180 30
Договори и обществени поръчки 10 8 Изпит 203 165 38
Оценяване на активи 10 8 Изпит 210 180 30
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 150 120 30
Общо за Специализиращи 60 1546 1290 256
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2356 2010 346


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 75 60 15
Чужд език-френски 10 3 75 60 15
Чужд език-немски 10 3 75 60 15
Чужд език-английски 10 3 75 60 15