Икономически университет – Варна

Мениджмънт на човешките ресурси

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Управление и администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2022

Обучението в специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" има за цел да формира солидна теоретична подготовка с подчертано практическа насоченост. То дава специфични знания и умения за извършване на дейности, свързани с планирането, формирането, обучението, развитието, кариерата, оценяването, възнаграждаването и взаимоотношенията с хората в организацията. Специално внимание е отделено на стратегическото управление на човешките ресурси, трудово-правните отношения, създаването и използването на информационни системи, свързани с МЧР, ефективната мотивация на служителите. Предвиден е практикум, който дава възможност както за регулярни срещи с мениджъри и специалисти по човешки ресурси, работещи във водещи български фирми, така и с представители на Българската асоциация за управление на хора.
Завършилите специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина. С придобитите знания и умения, те могат да бъдат успешни в институции на държавната и местна власт, фондации, частни български и международни компании в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство и др.

Специалност "Мениджмънт на човешките ресурси"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление "Администрация и управление"
Професионална квалификация "Управление и администрация"
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) / 1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Мениджмънт на човешките ресурси”;
 • да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основна цел на обучението в магистърската програма е придобиването на знания и умения за компетентно управление на човешките ресурси в организацията и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

В резултат на обучението студентите получават професионални знания, умения и компетенции в следните насоки:

 

1. Надграждане на знанията за дейностите в мениджмънта на човешките ресурси, свързани с:

- формиране и мотивация на човешките ресурси в организацията;

- трудово-правни отношения;

- социална отговорност на бизнеса;

- количествени методи за управление на човешките ресурси;

- мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес;

- стратегически мениджмънт на човешките ресурси;

- практически семинар с участието на изтъкнати експерти и мениджъри в областта на управлението на човешките ресурси, включ. представители на Българската асоциация за управление на хора.

2. Запознаване със съвременните тенденции в мениджмънта на човешките ресурси чрез:

- дигитални технологии и прилагане на информационни системи в мениджмънта на човешките ресурси;

- кризисен мениджмънт и управление на човешките ресурси;

- мениджмънт на знанието, в контекста на управление на човешките ресурси;

 

 1. Обучение по специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“

Учебният план на специалност “Мениджмънт на човешките ресурси” е разработен в съответствие с нашия и международен опит в подготовката на специалисти човешки ресурси за различни организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност. В него се включват както специализиращи, така и специални/фундаментални дисциплини за обучаемите, завършили други специалности (за СНУ, ДНДО, СПН).

Специалният блок на магистърска програма “Мениджмънт на човешките ресурси” се формира от важните дисциплини в специалност “Мениджмънт”, формиращи базовите им знания и умения в областта на управлението. Чрез тях се осигурява мениджърска подготовка на бъдещите магистри, дава им се възможност за мобилност към изискванията на стопанската и административна практика. С усвояването на знанията от тези специални дисциплини се създават условия за формиране на управленски знания и умения за работа в различните типове организации.

Теоретичните знания и практически умения в магистърската програма по специалността се формират чрез възможност за изучаване на специализиращи дисциплини, даващи профилирана подготовка. Те са структурирани в следните направления: 1) Надграждане на знанията за дейностите в мениджмънта на човешките ресурси; 2) Запознаване със съвременните тенденции в мениджмънта на човешките ресурси (вж. раздел II).

За тяхното усвояване се използват ефективни форми на обучение като практически занятия, делови игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др. Особено полезни са посещенията в практиката, предвидени в практическия семинар.

Обучението се реализира в редовна форма и завършва със защита на магистърска теза или комплексен държавен изпит по специалността.      

Завършилите пълния курс на обучение получават образователно-квалификационната степен “Магистър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Мениджмънт на човешките ресурси” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

Завършилите специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина. С придобитите знания, умения и компетенции те могат да бъдат успешни в институции на държавната и местна власт, фондации, частни български и международни компании в сферата на търговия, хотелиерство и туризъм, строителство, транспорт, промишленост, селското стопанство и др. Могат да работят като:

 • мениджъри по човешки ресурси;
 • специалисти по човешки ресурси;
 • ръководители на консултантски фирми по човешки ресурси;
 • аналитични специалисти и консултанти на свободна практика;
 • ръководители и собственици на фирми;
 • ръководители, специалисти и експерти в звена по кариерно развитие; 
 • преподаватели по икономически дисциплини в средното и висше образование;
 • да кандидатстват за докторанти във висши учебни заведения и БАН, след

завършване на магистърска степен.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Професионални компетентности:
 • анализират факти, събития и явления, свързани с функционирането на различни обекти на управление от гледна точка на мениджмънта на човешките ресурси;
 • извеждат оценки, очертават тенденции, формулират решени и нерешени въпроси, и проблеми на изследваните обекти;
 •  предлагат насоки за решаване на открити проблеми за усъвършенстване на функционирането и бъдещо развитие на управляваните обекти.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие.
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават лични тези и становища;
 • работят самостоятелно и в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.
 • Компетентности за учене:
 • изследват научни и приложни проблеми, като прилагат разнообразен изследователски инструментариум;
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения, и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

 

Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Социална отговорност на бизнеса 9 6 Изпит 180 120 60
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 9 8 Изпит 240 180 60
Формиране и мотивация на човешките ресурси 9 8 Изпит 240 165 75
Кризисен мениджмънт 9 8 Изпит 240 180 60
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 210 30
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 10 8 Изпит 240 165 75
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 10 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1320 480
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1770 480


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти