Икономически университет – Варна

Корпоративен маркетинг

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

Магистърската специалност “Корпоративен маркетинг” предлага съвременно обучение по дисциплини с практико-приложна ориентация. Задочната форма привлича студенти с интереси и опит в сферата на маркетинга в компании от различни сектори.

Завършилите специалност “Корпоративен маркетинг” се реализират в следните основни направления: функционални специалисти в маркетинговия мениджмънт на компаниите; изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби; ръководни специалисти на компании, маркетингови дирекции и отдели; експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти.

I. Професионални знания и умения

Учебният план на магистърската програма “Корпоративен маркетинг” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и опит в подготовката на магистри по корпоративен  маркетинг, за задоволяване на потребностите от тях на средно и висше равнище на мениджмънт за националната икономика.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

 • Маркетингов мениджмънт на компании и тяхното развитие по пазари;
 • Маркетингови изследвания, диагностика и одит на компаниите;
 • Управление на взаимоотношения с клиентите, маркетингово моделиране и иновативен маркетинг;
 • Комуникационни и дистрибуционни практики и решения на компаниите;
 • Корпоративни маркетингови стратегии и маркетингова сигурност.

II. Организация на обучението по специалността

Теоретичните знания, практически умения и компетенции, придобивани при обучение в двата модула, се осигуряват чрез ефективни съвременни форми на обучение като: практически изследвания, разрешаване на казуси на реални  задания на компании, разработване на курсови проекти и др.

Обучението по специалността се реализира за специалисти и неспециалисти по маркетинг.

Обучението по магистърска специалност “Корпоративен маркетинг” завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър”, по професионално направление “Икономика”, специалност “Корпоративен маркетинг” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС “магистър”.

ІII. Възможности за реализация

Завършилите ОКС “магистър“ спец.“Корпоративен маркетинг” се реализират в следните главни направления:

 • Функционални специалисти в маркетинговия и финансовия мениджмънт на компаниите;
 • Изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби;
 • Ръководни специалисти на компании, маркетингови дирекции, отдели, ръководители на рекламни и изследователски агенции и други;
 • Експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти;
 • Експерти по корпоративни маркетингови иновации;
 • Маркетингови консултанти и др.

Завършилите студенти могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности:

 • Мениджър, корпоративно планиране;
 • Ръководител/мениджър отдел;
 • Маркетинг менинджър/Директор маркетинг;
 • Управител, продажби и маркетинг;
 • Продуктов мениджър;
 • Мениджър проучване на пазари;
 • Ръководител, отдел по маркетинг;
 • Маркетингов координатор;
 • Ръководители в търговията на едро и дребно;
 • Специалист, маркетинг и реклама;
 • Специалист връзки с клиенти;
 • Преподаватели във висши училища;
 • Специалисти по продажба, маркетинг и връзки с обществеността;
 • Организатор работа с клиенти;
 • Персонал, информиращ клиенти и др.

IV.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалността

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетентности:

Самостоятелност и отговорност:

 • умее да изгражда административноорганизационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност; формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене;

Комуникативни и социални компетентности:

 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от изучаваната област;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Дистрибуционни практики и решения 9 8 Изпит 240 228 12
Управление на взаимоотношенията с клиенти 9 8 Изпит 240 228 12
Корпоративни маркетингови стратегии 9 8 Изпит 240 228 12
Маркетингова диагностка и одит 9 8 Изпит 240 234 6
Магистърски семинар 10 6 Текуща оценка 180 168 12
Иновативен маркетинг 10 8 Текуща оценка 240 228 12
Корпоративни комуникации и връзки с обществеността 10 8 Изпит 240 228 12
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 174 6
Общо за Специализиращи 60 1800 1716 84
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 2166 84