Икономически университет – Варна

Научно сътрудничество

Международната мрежа на митническите университети (INCU) е международна неправителствена организация създадена с цел да:

 • повишава академичната репутация на митническата професия;
 • поощрява академичното развитие в митническата сфера;
 • спомага научните изследвания в областта на митническата дейност;
 • запознава обществото със същността на митническата професия;
 • насърчава колективните интереси на своите членове;
 • предоставя на Световната митническа организация (WCO) и други организации възможност за контакт с университети и научно-изследователските институти, които са активни в сферата на митническите проучвания, образование и професионална подготовка;
 • организира академични конференции; и
 • предоставя глобален ресурс за правителствата и частния сектор, както и да представлява академичен източник за студенти, желаещи да обогатят своите знания в сферата на митниците, международната търговия и логистиката. 

Партньорството на ИУ-Варна в Международната мрежа на митническите университети (INCU)  осигурява:

 • възможност за връзка със специалисти и учени, членуващи в мрежата;
 • възможност да се представят специалностите в ИУ-Варна, свързани с митническата дейност, научните дейности и постижения на студенти, докторанти и академичен състав;
 • достъп до актуална информация (новини, съобщения, покани за конференции и др. събития);
 • възможност за участия в семинари, конференции, уъркшопи и други мероприятия и дейности на INCU безплатно или на преференциални цени;
 • получаване на официален сертификат за членство на ИУ-Варна, който сочи статута на партньора;
 • използване на официалното лого на INCU на уебсайт и/или социална мрежа на ИУ-Варна, за да се означи статута на партньор в INCU;
 • свободен достъп до електроните копия на всички издания на World Customs Journal и други публикации, за които INCU е абониран.

Икономически университет - Варна е член на Асоциацията на икономическите университети в Южна и Източна Европа и региона на Черно море.

През ноември 1996 г. след дълга подготовка, Ректорът на Университета на Македония, Солун, Гърция, проф. Янис Тсекоурас пое инициативата да покани в Тесалоники ректорите на икономически университети, ръководители на икономически катедри и деканите на икономически факултети, за да основат Асоциацията на югоизточните икономически университети. Поканата бе отправена до университети от Албания, Босна и Херцеговина, България, Бивша Югославска Република Македония, Гърция, Румъния и Югославия.

Целта на Асоциацията е да промотира интересите на икономическите университети в Южна и Източна Европа и региона на Черно море, които са публични институции, признати или финансирани в своята страна. Специфични цели на Асоциацията са:

 • да промотира сътрудничеството между икономическите университети, факултети и катедри, особено за:
  • обмен на информация за учебни програми;
  • обмен на студенти и
  • обмен на преподаватели и изследователи;
 • да осигурява на своите членове възможност за обмен на информация, мнения и други чрез публикуване в съответни научни журнали или чрез сътрудничество в разработването на научни изследвания във връзка с бъдещето развитие на висшето образование и изследвания, както и подобряване на тяхното качество в полето на икономическите изследвания и бизнес администрацията;
 • да предприема инициативи за защита на интересите на участниците в Асоциацията, така че да бъдат подкрепени от международни организации, и в частност институциите на висшето образование на Европейски съюз;
 • да се насърчава сътрудничеството между университетите в и извън страните, посочени в Асоциацията.
 • да се стреми към сътрудничество в областта на висшето образование чрез укрепването на близките отношения с други организации, имащи подобни цели;
 • да осигурява възможности за хармонизиране на нивата на факултети и катедри на университетите, участващи в Асоциацията;
 • да промотира сътрудничеството между икономическите университети, факултети и катедри в областта на изследванията за подобряване на икономиката, обществото, мира и културното развитие на страните, участващите в Асоциацията.