Икономически университет – Варна

Дипломиране

Държавна изпитна сесия - м. Януари 2024 г.

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

Комплексен държавен изпит  за спец. "Аграрен бизнес", ОКС "бакалавър", спец. "Аграрен бизнес" и спец. "Бизнек консултиране", ОКС "магистър" ще се проведе на 30.01.2024 г. (вторник) зала 58 от 8:00 до 11:00 часа https://ue-varna.bg/bg/p/8340/obuchenie/bakalavri/diplomirane#tab_grafik-na-darzhavni-izpiti

Допълнителни указания:

  • Студентите влизат в изпитната зала 10 минути преди обявения начален час на изпита;
  • При влизане в изпитната зала студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;
  • Студентите от специалност "Аграрен бизнес" задължително носят химикал.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Защита на дипломни работи за спец. "Аграрен бизнес", ОКС "бакалавър"  ще се проведе на 30.01.2024 г. (вторник) зала 222 от 8:30 часа https://ue-varna.bg/bg/p/8340/obuchenie/bakalavri/diplomirane#tab_grafik-na-darzhavni-izpiti

 

 

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

Разпределение на дипломни ръководства за дипломанти през учебната 2023/2024 година

Фак. номер Име Научен ръководител
120443 Красимира Георгиева Петрова гл. ас. д-р Радмил Николов
120411 Виктория Димитрова Димитрова доц. д-р Мария Станимирова
120002 Джансу Ферхан Мехмедамин доц. д-р Герана Славова
120243 Селина Лютвиева Скандалова гл. ас. д-р Дамян Киречев
120640 Жени Руменова Маркова гл. ас. д-р Павлина Иванова
120118 Йоана Нивелинова Георгиева доц. д-р Таня Георгиева
119812 Калина Савова Стоянова

проф. д-р Теодорина Турлкова

120845 Ралица Красимирова Иванова доц. д-р Таня Георгиева

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

  Разпределение на дипломни ръководства за дипломанти през учебната 2023/2024 година                                                                                

Фак. номер Име Научен ръководител
127212 Розалина Руменова Маркова проф. д-р Теодорина Турлакова
127775 Гамзе Исмаил Юсуф доц.д-р Гергана Славова
127774 Гюлзание Исмаил Юсуф проф. д-р Теодорина Турлакова
127629 Кристиян Анатолиев Казанлиев доц. д-р Мария Станимирова
127252 Десислава Стефанова Христова гл. ас. д-р Дамян Киречев
127341 Гергана Димитрова Маринчева доц. д-р Таня Георгиева
127162 Павлета Костадинова Иванова

доц. д-р Гергана Славова

127340 Светлана Миленова Джиновска гл. ас. д-р Павлина Иванова
127456 Денислав Иванов Генчев гл. ас. д-р Радмил Николов
127250 Милен Илиев Полименов гл. ас. д-р Дамян Киречев
127767 Екатерина Жечева Иванова гл. ас. д-р Дамян Киречев

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "МАТИСТЪР" и ОКС "БАКАЛАВЪР"

Тържествената промоция на аблосвентите от випуск 2023 г. ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" от катедра "Аграрна икономика" дипломирани през м. юни и м. септември 2023 г. , ще се състои на 03.11.2023 г. (петък) в зала 433 от 11:30 часа.

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 03.11.2023 г. от 8:30 часа в методичния кабинет на катедра "Аграрна икономика", намиращ се на Студентската улица, ет. 1, основната сграда на Икономически унивеситет - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и попълнена декларациа (по образец). 

Връщане на тогите става отново лично - 03.11.2023 г., от 13:00 до 15:30 часа. в методичния кабинет на катедра "Аграрна икономика", намиращ се на Студентската улица, ет. 1, основната сграда на Икономически унивеситет - Варна.