Икономически университет – Варна

Студентски прояви

ПРЕГЛЕД НА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО-

СЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

 

 

Катедра „Международни икономически отношения“ кани всички свои настоящи студенти да се включат в ежегодния преглед на студентското творчество на специалността.

 

Събитието ще се проведе на 18 април 2023 г. от 13:30 ч.  В 2-220

 

 

Тази година председател на комисията по СНТ-секция МИО е проф. д-р Веселина Димитрова. Членове на комисията са доц. д-р Валентина Макни и гл. ас. д-р Петьо Бошнаков.

 

Студентите трябва да подготвят научни разработки в сферата на международните икономически отношения и международния бизнес в обем до 8 стандартни страници и кратка презентация (до 8 слайда), която да представят на комисията по време на прегледа на 18 април 2023г.

 

Приемат се за представяне както индивидуални, така и групови студентски научни разработки.

 

Подготвените материали се изпращат в срок до 10 април 2023г.  на членовете на комисията на следните е-мейли: vesselina.dimitrova@ue-varna.bg; valentina.makni@ue-varna.bg; pboshnakov@ue-varna.bg

 

Отличените студенти ще получат покани и награди от Ректора на ИУ-Варна по време на университетското представяне на всички секции през м. май 2023г.