Икономически университет – Варна

ЦИПНИКТ e обслужващо звено в организационната структура на ИУ-Варна, създадено на 13 декември 2012 г.

Центърът е създаден като важен елемент от изпълнение на приетата рез 2012 год. стратегия за превръщане на университета във високотехнологична I-зона, където учебният процес, научноизследователската работа и административните процеси се изпълняват с използване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии.

Основната цел на ЦИПНИКТ е да активира научния и експертен потенциал на преподаватели, изследователи и специалисти в ИУ-Варна за реализация на локални, национални или международни ИТ проекти, насочени както към ускоряване технологичното развитие на университета, така и към задоволяване на потребностите на външни клиенти. Заедно с това ЦИПНИКТ оказва специализирана и методична помощ на преподаватели, администрация и студенти, по всички въпроси, свързани с използването на НИКТ в тяхната работа и създава условия за работа на студенти под формата на временна заетост или провеждане на стаж.

Ръководството на ЦИПНИКТ е амбицирано да превърне центъра в място за обмен на авангардни идеи, на срещи и дискусии с доказани ИТ специалисти, място където се формират динамични екипи, готови да инициират и изпълнят IT проекти, да предложат нов продукт или услуга.

През 2022 година ЦИПНИКТ навърши 10 години. Зад гърба си има реализирани над 70 проекта, развива ежегодно и инициативи, с които можете да се запознаете по-долу.

 • Изследва и организира прилагането и устойчивото използване на нови информационни и комуникационни технологии в учебния процес, в научните изследвания на преподаватели и студенти, в управленските и административни дейности в ИУ-Варна;

 • Инициира изпълнението на IT проекти в ИУ-Варна, координира работата върху тях и подпомага успешната им реализация;

 • Дава предложения за формиране на екипи и използването на научния и експертен потенциал на преподаватели, изследователи и служители в ИУ - Варна, за реализация на местни, регионални, национални или международни IT проекти в т.ч. проекти инициирани от ИУ - Варна;

 • Дава предложения за установяване на партньорски отношения с аналогични структури от страната и чужбина, привлича външни експерти и/или организации при разработване и внедряване на IT проекти;

 • Поддържа и гарантира внедрените от ЦИПНИКТ софтуерни продукти, хардуер и комуникационната инфраструктура;

 • Оказва специализирана и методична помощ на преподаватели, служители и студенти по въпроси, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии в тяхната работа;
 • Организира или участва в организирането на научни и други, свързани с предмета на дейността на центъра, мероприятия.

 • Разработва и предлага на външни потребители продукти и услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии;

 • Създава условия за работа на студенти под формата на временна заетост или провеждане на стаж.

Местоположение и контакти:
ЦИПНИКТ, Етаж 0

Кабинет: 62

 Тел. 052 830 816  Мобилен тел. 0887 671 601

 Email: i-center@ue-varna.bg

Системи за управление на административни и образователни процеси в университета:

 • Рефакторинг на процесите и системите в ИУ-Варна;
 • Редизайн на система „Тестов център“;
 • Система "Електронни документи":
  • Модул "Електронна главна книга".

Студентски системи:

 • Редизайн на студенска информационна система - WebStudent;

Уеб сайтове за популяризиране дейността на университета:

Външен проект:

Уеб сайтове за популяризиране дейността на университета:

Системи за управление на административни и образователни процеси в университета:

 • Система "Електронни документи":
  • Модул "Електронни протоколи";
  • Модул "Електронен текущ контрол";
  • Модул "Електронна студентска книжка" - дизайн и изработка на персонална студентска карта за достъп до всички университетски системи в едно;
  • Модул "Електронна главна книга".
 • Внедряване на онлайн плащания на кандидатстудески, студентски, административни и други такси в системите на Икономически университет - Варна, в т.ч.:

Външен проект:

Уеб сайтове за популяризиране дейността на университета:

Системи за управление на административни процеси в университета:

Обучителни системи:

Външен проект:

 • Софтуерно приложение „Борса за товари“.

Уеб сайтове за популяризиране дейността на университета:

 • Редизайн на UEBN („Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет – бизнес“)
 • Създаване на нов сайт на ИУ – Варна разработван на база на съвременните изисквания на потребителите, като се имплементират лесни за преглеждане URL адреси (friendly URLs), мобилна версия, контролен панел с повече и по-гъвкави възможности за администриране на съдържанието и структурата на данните в сайта, за качване на учебни материали за студентите (които от своя страна ще бъдат достъпни през платформата "Студентско състояние"). Нови средства за бързо и пълно преструктуриране на информацията, правейки я по-лесна за достъпване и ползване и пр.
 • Създаване на нова Електронна книжарница на ИУ-Варна. Пълен редизайн на системата, в т.ч. миграция на данните от .Net към PHP базирана e-commerce платформа, изграждане на потребителски интерфейс, контролен панел с възможности за администриране на съдържанието и структурата на данните, мобилна версия, изграждане и поддържане на релационна база от данни.
 • Уеб сайт и кръгла маса на тема "IT Иновации във висшето образование 2018 - Съвременни решения за автоматизацията на учебния процес и административните дейности във висшите училища";

Системи за управление на административни процеси в университета:

Системи за управление на административни процеси в университета:

 • Пълен  реинженеринг на съществуващи ДОС-базирани програми, включващи  промени в логики, алгоритми и функционалности и отразяващи нови практики и промени в нормативната уредба на университета:
  • Модул "Генериране и съхраняване на документи";
  • Модул "Потребителски и статистически справки";
  • Модул "Санкции и студентски статус".
 • Система за планиране на сесии и изготвяне на разписание за семестриални изпити;
 • Система за управление на данните за академичния състав;
 • Разработване на нови и адаптиране на вече създадени модули за Колеж по туризъм.

Обучителни проекти:

 • Обучителен курс за докторанти на ИУ-Варна курс "ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ. Професионално оформление на учебна документация, научни публикации и учебна литература – MS Word" 

Системи за управление на административни процеси в университета:

 • Реинженеринг на комплекс от ДОС-базирани програмни модули, формиращи ежегодна база от данни, условно наречена „Раз-файл“;
  • Формиране на SQL вариант на базата „Раз-файл“, включващо преработване на следните модули: 

   • Модул "Учебни планове";

   • Модул "Изборни дисциплини;

   • Модул "Групи и потоци";

   • Модул "Натовареност на преподаватели"

 • Реинженеринг на ДОС-базираните решения, използвани от сектор „Студенти“, формиращи основната част от базата „Студентско състояние“ , включващо преработване на следните модули:

  • Модул „Записване”;

  • Модул „Изпити”.

 • Реинженеринг на съществуващи ДОС-базирани програми и внасяне на промени в логики, алгоритми и съществуващи практики, съобразно новите условия за работа в университета:

  • Модул : „Дипломиране“ и интегриране на решението за изготвяне на ЕДП;

  • Модул „Отчет на натовареността и изчисляване на показатели за формиране на основна работна заплата“;

  • Модул „Кандидатстудентски прием – магистри“.

 • Система за анкетни проучвания (рейтингова система) – допълнителен модул към „Студентско състояние“ ;

Уеб сайтове за популяризиране дейността на университета:

 • Изграждане на електронна система за гласуване за членове на Студентски съвет;
 • Уеб-сайт на Научноизследователския институт към ИУ-Варна
 • Редизайн и поддържане на платформа UEBN – „Мрежа за сътрудничество с бизнеса“

Обучителни проекти:

 • Обучителен курс за служители от администрацията на ИУ-Варна „ИТ умения задължителният минимум на MS Excel 2010”
 • Обучителен курс за преподаватели от академичния състав на ИУ-Варна „Мултимедийни презентации с MS PowerPoint, Prezi, Photoshop

Системи за управление на административни процеси в университета:

 • Редизайн на система за студентски общежития и стипендии.
 • Специализирана система за изготвяне на европейски дипломни приложения.
 • Специализирана система за изготвяне на групови заповеди.
 • Специализиран софтуер за създаване и поддържане на "Регистър на действащи, завършили и прекъснали студенти и докторанти, по степени на обучение и професионални направления".
 • Специализирана система за първоначално записване на студенти в ИУ-Варна.
 • Специализирана програмна система, която  анализира банковите транзакции, извършва регистрация на коректно платените студентски такси, записване на студентите и предоставя многоаспектна аналитична информация на Финансово счетоводен отдел

Уеб сайтове за популяризиране дейността на университета:

 • Уеб-базирана система за подаване на документи за стипендии и общежития.
 • Създаване на Електронна книжарница на ИУ-Варна;
 • Създаване на динамична уеб-страница за организиране на международен научен форум с домакин катедра „Стокознание“.
 • Създаване на динамична уеб-страница за кандидатстване на студенти в магистърска програма I"International Business and Management" по съвместен проект с Университет Нотингам Трент.
 • Разработване на подсайт за представяне на ИУ-Варна пред чуджестранни кандидат-студенти.
 • Уеб-базирана платформа за съхранение, обработка и визуализиране на документи и графични данни дефинирани от системата за управление на качеството (СУК).

Системи за управление на административни процеси в университета:

 • Система за електронни тестове - специализиран софтуер за провеждане на електронни изпити (приемни, държавни, семестриални и текущ контрол) в Тестовия център на ИУ-Варна.

Уеб сайтове за популяризиране дейността на университета:

 • Уеб-базирана система за регистрация на кандидат-студенти, позволяваща онлайн подаване на заявки за полагане на електронен кандидатстудентски изпит.
 • Уеб-базирана система за предоставяне на достъп за регистрация на кандидати за полагане на приемни изпити и от партньорските на университета фирми – НАПС и ЦКПИ
 • Уеб-сайт на списание "Известия" на ИУ-Варна.
 • Проект по изграждане на структура от данни, необходими за кандидатстване на списание "Известия" за индексиране в RePEc (Research Papers in Economics).

Системи за управление на административни процеси в университета:

 • Специализирана система за планиране и управление на отпуски на служителите в ИУ-Варна.
 • Система за електронни тестове.
 • Нова информационна система.
 • Система за формиране на учебни планове и учебна натовареност на преподавателите, като елементи от интегрираната университетска информационна система. 
 • Участие в разработката, внедряването и администрирането на специализиран софтуер за подготовка на учебното разписание в университета.

Обучителни проекти:

 • Проект за квалификационно обучение на административния и академичен състав "IT умения - задължителният минимум".