Икономически университет – Варна

Завърши пореден етап от международния проект PROMINENCE, 2 юли 2019

Проектът PROMINENCE (2017 – 2020) се финансира по направление „Стратегически партньорства във висшето образование“ на програма „Еразъм+“ и е пример за интернационализация на висшето образование в контекста на нарастващите изисквания от страна на бизнеса и с оглед на задачата пред икономическите университети да формират конкурентноспособни специалисти в условията на засилена европейска и глобална интеграция.

Основна цел на проекта е развитие на междукултурна компетентност, бизнес умения и лидерски качества у студенти и преподаватели от седем европейски университета в тясно партньорство с бизнеса чрез използване на иновативни методи за обучение. 

Основни резултати за периода (септември 2017 – юни 2019):

  • Проведоха се информационни дни, популяризиращи възможностите на проекта. С конкурс, проверяващ комуникативните умения на английски език, се извърши  подбор  на студенти от ИУ – Варна за участие в  интензивните програми по проекта в Братислава (2018) и Ашафенбург (2019).
  • Подготви се и се проведе едноседмична интензивна програмаЕзици и културно многообразие“ в Икономическия университет в Братислава – Словакия, април 2018 г.(https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=21507).
  • Представители на седемте университета – участници в проекта, проведоха през октомври 2018 г. в ИУ – Варна двудневна работна среща, като партньорите дадоха много добра оценка за подготовката и провеждането ù. (https://old.ue-varna.bg/article.aspx?id=22865).
  • Подготви се и се проведе едноседмична интензивна програмаУправление и лидерство в различни култури“ в Техническия университет на Ашафенбург, Германия, април 2019 (https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23345).

Студентите получиха по 3 образователни кредита за проведените интензивни обучения, установиха много контакти със свои колеги от други университети и имаха интересни срещи с представители на бизнеса. Участниците дават много висока оценка на обученията,  изграждащи  бизнес умения и лидерски качества наред с междукултурната компетентност.

Университетите – партньори по проекта, осъществиха две анкетни проучвания: на междукултурната компетентност на студентите и на лидерски умения в мултикултурна среда сред малки и средни предприятия, като екипът на ИУ – Варна активно се включи в изработването и провеждането на анкетите. Втората бе разпространена както по време на Форум „Кариери“, организиран от ИУ – Варна, където се осъществяваха контакти с представители на МСП, така и чрез контакти в социалните мрежи. Подготвя се електронна книга „Междукултурна компетентност и лидерство“ като колективен продукт на експертните групи от седемте университета. Експертният екип на ИУ – Варна разработи и представи глава върху теории на лидерството. Проектът бе представен и по време на Международната седмица, организирана от отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ – Варна през юни 2019 г.

През последния етап на проекта (септември 2019 – юни 2020) предстои:

  • Партньорска среща в Катовице – Полша, през септември 2019 г.
  • Подготовка и провеждане на обучение по културна и емоционална интелигентност в Анси – Франция, април 2020 г., след подбор  на участниците – студенти от седемте университета.
  • Подготовка на учебна програма и учебни материали за интернет-базирана платформа по междукултурна компетентност и лидерство, която ще се ползва от университетите партньори и други заинтересовани висши училища, както и от МСП при фирмени обучения.
  • Провеждане на научна конференция в Сейнайоки – Финландия, през юни 2020, с участието на експертните екипи по проекта.
  • Публикации в международни и национални издания.

Участници в интердисциплинарния екип на ИУ – Варна са:  гл. ас. д-р Петър Петров – експерт и ръководител проект; ст. преп. Диана Митева – експерт; ст. преп. Кръстана Иванова – експерт; координатор е Мирослава Иванова, и счетоводител – Гергана Нанева.

03 юли 2019Подобни