Икономически университет – Варна

Възможности за публикуване в чужди електронни списания

На вниманието на академичния състав
на Икономически университет - Варна
и Колеж по туризъм - Варна

Уважаеми преподаватели,
предлагаме на Вашето внимание списания, в които може да предлагате материали за публикуване и в които представители на университета са членове на международните редколегии

  1. Товари i ринки = Commodities and Markets (http://tr.knteu.kiev.ua) –  публикуват се статии на английски език в областта на стокознанието, маркетинга, логистиката, стандартизация, метрология, сертификация и пр.
    Списанието се индексира в международните наукометрични бази: Index Copernicus (IC); Руски индекс за научно цитиране (РИНЦ) и  Google Scholar.
    Член на международната редколегия на списанието е доц. д-р Теменуга Стойкова, катедра „Стокознание“, ИУ - Варна.
  2. International Journal of Economic Practices and Theories (http://www.ijept.org)
  3. Quality – Access to Success (http://www.calitatea.srac.ro)

В редакционната колегия на списанията участват учени от Румъния, Германия, Австрия, Белгия, Франция, Полша, Италия, САЩ, Индия, Бразилия и др. 

Член на редакционната колегия на списанията от България е доц. д-р Събка Пашова, катедра „Стокознание“, ИУ - Варна.

25 юли 2019


Тагове

Подобни