Икономически университет – Варна

Учебно разписание

С решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 25.11.2021 г. занятията на студентите от всички ОКС, редовна форма на обучение, за летен семестър на учебната 2021/2022 година ще се провеждат при следната организация:

  • лекциите: под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес;
  • семинарните и практическите занятия: има възможност за присъствено провеждане (определени са зали в учебните корпуси на ИУ – Варна).

Организирането на присъствени упражнения по дадена дисциплина е по решение на преподавателския екип. Формата на провеждането на упражненията (онлайн или присъствено в определен период) ще бъде оповестена в курса по съответната дисциплина на платформата е-Learn преди началото на летния семестър (след 07.02.2022), а часовете и залите са определените в учебното разписание.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България съгласно действащата към настоящия момент заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването (в сила до 31.03.2022 г.) присъственото провеждане на практическите занятия следва да се осъществява след представяне на документи за ваксинация, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-COV-2.

26 яну 2022Подобни