Икономически университет – Варна

Списък с допуснати кандидати до участие в краткосрочни специализации в изпълнение на дейност 10 от проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (КС)
В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА - АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ
 
в изпълнение на Дейност 10. “Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори” по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform и на основание раздел II, т. 1.9(8)  от “Методика за провеждане и критерии за подбор на участници от целева група „преподаватели“ във връзка с изпълнение на Дейност №10:

 

University of Economics – Bratislava, Словакия, ПН 3.8:
Продължителност: 4 седмици; 
Общ брой КС за асоциирания партньор: 2 бр.  
Кандидат 1: доц. д-р Калоян Илиев Колев, период: 20.03.2023 г. – 20.04.2023 г.
 
Bucharest University of Economic Studies, Румъния, ПН 4.6:
Продължителност: 2 седмици; 
Общ брой КС за асоциирания партньор: 2 бр.  
Кандидат 1: доц. д-р Янка Георгиева Александрова, период: 21.02.2023 г. – 30.06.2023 г.
 
Liepaja University, Латвия, ПН 4.6:
Продължителност: 2 седмици; 
Общ брой КС за асоциирания партньор: 1 бр.  
Кандидат 1: Гл. ас. д-р Радка Валериева Начева, период: 15.05.2023 г. – 28.05.2023 г.
 
University of Economics – Bratislava, Словакия, ПН 3.8:
Продължителност: 2 седмици; 
Общ брой КС за асоциирания партньор: 2 бр.  
Кандидат 1: доц. д-р Владимир Сашов Жечев, ПН 3.8, период: 16.04.2023 г. – 29.04.2023 г.
 
Bucharest University of Economic Studies, Румъния, ПН 3.8:
Продължителност: 2 седмици; 
Общ брой КС за асоциирания партньор: 2 бр.  
Кандидат 1: Ас. д-р Христоско Иванов Богданов, период: 01.03.2023 г. – 31.05.2023 г.
Кандидат 2: Гл. ас. д-р Александър Боянов Тодоров, период: 20.05.2023 г. – 03.06.2023 г.
Списък с допълнителни допуснати до участие кандидати, в случай на отказ от страна на класираните за участие:
Кандидат: доц. д-р Георги Маринов Георгиев, период: 01.03.2023 г. – 31.05.2023 г.
 
University of Rijeka, Хърватия, ПН 3.8:
Продължителност: 2 седмици; 
Общ брой КС за асоциирания партньор: 2 бр.  
Кандидат 1: Доц. д-р Събка Димитрова Пашова, период: 22.05.2023 г. – 05.06.2023 г.
Кандидат 2: Гл. ас. д-р Красимира Костадинова Найденова, период: 01.04.2023 г. – 30.05.2023 г.
Списък с допълнителни допуснати до участие кандидати, в случай на отказ от страна на класираните за участие:
Кандидат: проф. д-р Бистра Костадинова Василева, период: 01.05.2023 г. – 14.05.2023 г.
 
За контакт: Йорданка Георгиева, 0882164660, Координатор „Специализации и мобилности“
                     Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

25 яну 2023Подобни