Икономически университет – Варна

Резултати от конкурс за мобилност на персонала по програма "Еразъм+"

На 13.10.2020 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+“.

Списък на класираните кандидати за обмен в програмни страни: ТУК

Списък на класираните кандидати за обмен в партниращи страни: ТУК

Съгласно Правилата за управление на програма Еразъм+ и програма CEEPUS в Икономически университет - Варна всички класирани преподаватели и служители имат задължение да установят контакт с приемащата институция и в срок до 45 календарни дни след класирането да представят в отдел „Международно сътрудничество“ потвърждение от приемащата институция за периода на мобилността (писмо-покана или електронна кореспонденция). Неизпълнението на това задължение се приема за отказ от мобилност.

Класираните служители и преподаватели следва да се запознаят със Стъпка 3, 4 и 5 от Процедура за кандидатстване персонал

Важно!

  1. Всички служители и преподаватели пропуснали срока за кандидатстване за мобилност по програма „Еразъм +“, могат да подадат Заявление по образец до КАО с покана от приемащата институция в срок до 30.10.2020 – 15.00 ч. Комисията ще разгледа подадените Заявления в срок до 05.11.2020 г.;
  2. Всички служители и преподаватели одобрени за мобилност през академичната 2019/2020 година на предходното класиране, но неосъществили своите мобилности поради пандемичната ситуацията, имат право да подадат Заявление до КАО в срок до 30.10.2020 г. за преместване на мобилността им през академичната 2020/2021 година;
  3. Промяна на приемаща институция да става срещу Заявление до КАО, с приложена към него покана, в срок до 30.10.2020 – 15.00 ч. Комисията ще разгледа заявленията в срок до 05.11.2020 г.;

Заявление по образец до КАО: ТУК

16 окт 2020Подобни