Икономически университет – Варна

Посещение в агенцията за недвижими имоти „Комфорт Брокърс“ ООД, гр. Варна

На 30.10.2019 г. в часовете за семинарни занятия по учебните дисциплини  „Предприемачество“, „Икономически основи на недвижимата собственост“ и „Строително предприемачество“, с титуляр проф. д-р Стоян Стоянов и водещ семинарните занятия доц. д-р Тодор Райчев, се проведе среща в агенцията за недвижими имоти „Комфорт Брокърс“ ООД, гр. Варна. Студентите от 5 и 6 курс, магистърско обучение, бяха представители на специалностите „Управление на проекти“, „Недвижими имоти и инвестиции“ и „Бизнес икономика“. Агенцията за недвижими имоти „Комфорт Брокърс“ ООД беше представлявана от нейния управител и същевременно търговски директор на строителната компания „Комфорт“ ООД, гр. Варна – г-н Ангел Панайотов.

Tемата на срещата дискусия беше „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – на примера на реализирането на инвестиционни недвижими имоти“.

В началото г-н Панайотов запозна студентите с основните фактори допринасящи за наблюдаваните тенденции на пазара на недвижимите имоти на територията на град Варна. Интересни бяха направените паралели относно различията по отношение на изискваните комисионни от страна на продавачите и/или купувачите, както при осъществяването на брокерската практика на агенцията при реализирането на обекти от строителната компания „Комфорт“ ООД, така и по отношение на външни възложители или инвеститори. Обърнато беше внимание и на отликите от съществуващата  практиката в столицата и останалите големи градове в страната. По-нататък в своето изложение г-н Панайотов систематизира основните видове дейности свързани с управлението на проектите възлагани както от външни възложители, така и от компанията майка – строителната фирма „Комфорт“ ООД, с управители – г-н Атанас Костурков и г-н Марин Йорданов. Акцентът беше поставен върху предпроектните проучвания, изчистването и формирането на цялостната концепция на крайния инвестиционен продукт, възлагането на идейния проект, разработването на маркетинговия микс, на техническия и на работния проект, протичащите тесни координационни връзки между представителите на инвеститорите (възложителите), експлоатационните дружества, контролните публични органи, организационно-техническите звена на изпълнителя и подизпълнителите, ограниченията на действащата нормативна материя.

Г-н Панайотов представи на вниманието на студентите действащ календарен план-график на цялостния процес на управление на реален инвестиционен проект. Акцентът тук бе поставен върху необходимостта от планиране на управлението на риска на проекта и своевременното разработване на процедури и методи за ограничаване на потенциалните негативи при евентуалното негово проявление.

 Интересът на студентите към разглежданата проблематика беше затвърден от множеството поставени въпроси свързани с планирането на рекламната дейност, включително взаимозависимостите между отделните видове реклама и съответните рекламоносители, и произтичащите от това връзки „разходи за реклама – достъп до по-широка аудитория“ и „разходи за реклама – степен на въздействие върху потенциалните клиенти“, инвестиционните намерения и действащите нормативни ограничения върху конкретната територия, особеностите на дейностите по ресурсното планиране и контрол.

04 ное 2019Подобни