Икономически университет – Варна

Покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.“

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) публикува покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.“

Приложими дефиниции за целите на процедурата:
 
"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.
"Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ.
 
Изисквания към участниците в екипа по проекта:
1) Ръководителят на проекта трябва да бъде млад учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, или постдокторант с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област.
Ръководителят на проекта трябва да е в трудови правоотношения с базовата организация.
 
2) Останалите участници са:
- докторанти, постдокторанти и млади учени, за които се прилага професионална биография и списък на научните публикации, ако има такива. Участникът в колектива може да остане член на колектива на проекта и в случай, че по време на изпълнението на проекта е престанал да отговаря на условията за докторант, млад учен или постокторант;
- студенти.
Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата организации.
 

Срокове: 

  • Начало на конкурса - 29 юни 2023 г.;
  • Краен срок за подаване на проектни предложения - 08 септември 2023 г.;
  • Срок за оценка и класиране на проектите – 30 ноември 2023 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в  научноизследователска дейност.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за земята; 5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки;
8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки.

Продължителност на проектите: 24 месеца;

Финансови условия:

Минимален бюджет за проект: 20 000 лв.
Максимален бюджет за проект: 40 000 лв.

Финансиране: 100% от допустимите разходи, еднократно, авансово;

Партньорство: не се допуска;

Допустими разходи:
a) Преки разходи за:
  • персонал;
  • дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура;
  • командировки;
  •  външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта;
  • материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта.
б) Непреки разходи:
  • разходи за обслужване на проекта от базовата организация и партньорските организации, участващи в проекта.
  • разходи за финансов одит на проекта.

Предложенията се подават електронно в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg

Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

03 юли 2023Подобни