Икономически университет – Варна

Покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 год.“

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) публикува покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 год.“

Срокове:

  • Обявяване на конкурса – 17.07.2023 г.
  • Краен срок за подаване на проектни предложения – 11.09.2023 г.
  • Срок за оценка и класиране на проектите – 30.11.2023 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства в следните научни области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за Земята; 5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки; 8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.

Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:
В настоящия конкурс ще се финансират 2 типа проекти както следва:
Проекти тип 1 - максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 150 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване на ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).

Проекти тип 2 - максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 250 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 100 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване на ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).

Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.

Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

ВАЖНО: Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100.

Партньорство:
За проекти тип 1 по настоящата процедура кандидатите могат да участват само самостоятелно, без участие на други организации като партньори.

За проекти тип 2 по настоящата процедура кандидатите трябва да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати като са допустими една или две партньорски организации освен базовата организация. Други партньори, освен участниците в Обединението, не са допустими. Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.

Допустими разходи:
а) Преки разходи за:
  • персонал;
  • командировки;
  • външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта;
  • материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта;
  • дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура.
б) Непреки разходи:
  • разходи за обслужване на проекта от базовата организация и партньорските организации, участващи в проекта;
  • разходи за финансов одит на проекта.

Проектните предложения се представят по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index

Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

20 юли 2023Подобни