Икономически университет – Варна

Отворена е покана за кандидатстване с проектни предложения по програма „Blue careers for a sustainable blue economy“

В срок до 31.01.2023г. e отворена кампания на European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), за набиране на проектни предложения в рамките на покана „Blue careers for a sustainable blue economy“ при следните параметри:

1. Допустими проектни предложения по EMFAF-2023-BlueCareers:

– Разработване на иновативни образователни материали, модули за развитие на умения, учебно съдържание, повишаване резултати от обучението и от приложението на иновативната учебна програма или иновативния учебен план;

– Разработване на микрокредити за изграждане и подобряване на цифрови, зелени, меки, трансверсални, интердисциплинарни, управленски и предприемачески умения и умения за управление на проекти;

– Разработване и пилотиране на иновативни подходи за преподаване и обучение (както на ниво висше образование, така и на ниво професионално обучение) и насърчаване на кариерното развитие във всеки сектор на устойчивата синя икономика;

–   Обединяване и споделяне на ресурси (напр. симулатори за обучение, учебни обекти за виртуална реалност (VR) и разширена реалност (AR), платформи, схеми, курсове, микро-идентификационни данни, материали за обучение, мултипликатори, цифрови инструменти, решения за електронно обучение, хибридно преподаване, комплекти за учители, инструменти за самооценка и др.) между доставчиците на професионално обучение, висшето образование и индустрията за разработване и насърчаване на програми/курсове за обучение, учебни програми за професионалното обучение или висше образование и схеми за мобилност (учащи и учители).

2. Финансова рамка на проектно предложение:

- Максимален бюджет за един проект  – до 1 000 000 евро;

- Финансиране от програмата – до 80%;

- Съфинансиране от кандидата – до 20% ;

- Разходите за сертифициране за сметка на кандидата.

3. Допустими разходи:

- Преки разходи: разходи за персонал, служители (по договор), командировани лица; разходи за подизпълнители; закупуване на оборудване, други стоки, работи и услуги;

- Непреки разходи – 7% от общия бюджет;

4. Партньорство: консорциумът трябва да бъде от поне 3 независими организации, които да са от поне 2 различни държави-членки на ЕС. В консорциума да участва поне 1  образователна организация (университет, изследователска организация) и най-малко 1 представителна индустриална организация (търговска или индустриална камара, асоциация или регистриран като юридическо лице морски клъстер);

За повече информация се обърнете към Сектор "Управление на проекти".

16 ное 2022Подобни