Икономически университет – Варна

Отворен „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.” на Фонд "Научни изследвания"

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания във връзка с пандемията от COVID-19.

Процедурата е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

  • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с  COVID19 като проблем от национално и световно значение.
  • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло за подпомагане на усилията на обществото за справяне с пандемията, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства.
  • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество като част от усилията на европейската и световната научна общност за справяне с пандемията.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с  обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19. 

Тематичните направления, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда), са:

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми.

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19. Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

  • Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката.
  • Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса.
  • Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

Минималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв.
Максималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв. (с участие на не по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор)
Проектни предложения с участие на по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор не са допустими.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.
Исканата сума за финансиране на отделен проект трябва да бъде кратна на 100 лв.

По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24  месеца.

Срок за подаване на проектните предложения:  до 17 часа на 23.06.2020 г.

Допълнителна информация, насоките и документите за кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на Фонд "Научни изследвания": https://www.fni.bg/?q=node/1136

02 юни 2020Подобни