Икономически университет – Варна

Отчет за дейността на университетската библиотека през 2018 година

Дейност на университетската библиотека през 2018 година

 

 

Дейностите в университетската библиотека са свързани с изпълнение на основните й задачи да подпомага учебния и научно-изследователски процес, като осигурява необходимата информация и достъп до нея, да опазва и обогатява библиотечните фондове и колекции, включително и архивния фонд с публикации на преподавателите от университета, да развива специализирания библиотечен софтуер, да поддържа техническо оборудване и персонал на ниво, осигуряващо най-високо качество на библиотечното и информационно обслужване.

I. КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРА

 

 

Новите книги, постъпили в библиотеката през 2018 година, са общо 1479 тома (907 заглавия) на обща стойност 75704.25 лв., които са със 110 броя повече от набавените през 2017 година.

Основната част от новозакупените книги - 597 броя (498 заглавия) на стойност 60726.99 лв., са финансирани по проект „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“ и по-малка част са закупени по програма „Еразъм“. Предвидената в проекта значителна сума позволи по заявки на докторанти и преподаватели да се закупят голям брой (410) актуални заглавия на английски език.

По обобщени данни от инвентарни книги, най-голям дял са новите книги по обществените науки (икономика, социология, статистика) – 824 броя; управление и счетоводство - 334 броя; математика и информатика – 131, езикознание – 52 броя и др. По езиков признак, разпределението на новопостъпилите във фонда книги е следното: български език – 993 броя, английски език – 420 броя, руски език 29, немски език – 3 и др.

В цифри, за последните години, динамиката на новопостъпилата в библиотеката литература, според начина на набавяне, изглежда така:

Табл. 1

 

Година Общ брой Купени Дар Замяна
2013 2744 407 2171 166
2014 2980 392 2380 208
2015 3292 478 2669 145
2016 1417 151 614 81
2017 1369 61 1169 139
2018 1479 597 796 86

 

Продължават да намаляват книгите, получени като дар, като основна причина за това са намаления брой заглавия, издавани и получавани в библиотеката от университетското издателство. Това се отразява и на броя книги, постъпили от други университети и библиотеки по книгообмен, защото намаляват изпращаните от нас заглавия.
Илюстрация за получаваните от издателството книги, по години, са следните цифри:

Табл. 2

 

Година Получени от издателство „Наука и икономика“
2014 1574 броя 45 заглавия
2015 2018 броя 59 заглавия
2016 571 броя 26 заглавия
2017 466 броя 35 заглавия
2018 377 броя 19 заглавия

Поддържането на пълноценни обменни връзки е продължителен процес, основан на доверие и постоянство. От таблицата, илюстрираща книгообменните връзки на библиотеката, през последните години се вижда как намаляването на броя на изпращаните книги в следващите години се отразява на получаваните.

Табл. 3

Година Получени Изпратени
2014 208 124
2015 145 111
2016 81 173
2017 139 60
2018 86 13

 

 

Новонабавената литература се описва и въвежда в електронния каталог на библиотеката, в база „Книги“, а също и в традиционните каталози, които библиотеката поддържа. През 2018 година са разпечатани и разнесени в азбучен, систематичен и топографски каталози 4107 броя каталожни картички. Библиографските описания на различните видове издания (книги, учебници, статии, периодични издания и др.) в електронния каталог се обогатяват като се добавят съдържание, пълен текст, уеб адрес (към пълния текст на документа или кратки сведения за него) и корица. Всичко се прави с цел да се подпомогне обслужването на читателите, за да се улеснят при избора на най-подходящите заглавия, удовлетворяващи информационните им потребности.

Описванено и отчитането на цитиранията на авторите от ИУ - Варна придобива все по-голямо значение, както за всеки отделен преподавател, така и за университета като цяло. Цитиранията се описват в каталога на библиотеката от началото на 2014 година, а от 2017 година информацията е достъпна за справки през специализиран онлайн модул „Справки за цитирания“. Наблюдават се всички постъпващи в библиотеката източници – книги, сборници, учебници, дисертации, периодични издания и пр. През 2018 година към каталога на библиотеката са описани и добавени общо 771 цитирания.

Продължава описването и въвеждането в база «Персоналия» (Библиографии) на публикациите на преподаватели от университета. В началото на годината всички библиографски записи в базата (над 10200) бяха редактирани и актуализирани, така, че данните им да се показват коректно в новия електронен каталог на библиотеката. По изпълнението на задачата работиха всички специалисти от библиотеката. През 2018 година в базата са добавени 809 нови библиографски описания. Едновременно с поддържането на база «Пероналия», специалисти от библиотеката отговарят за преглеждане, редактиране и верифициране на публикациите на преподавателския състав на университета в «Регистър публикации». Илюстрация на отразената през годините публикационна дейност и цитирания на преподавателите може да се види в таблицата:

Табл. 4

Година Описани заглавия Описани заглавия Добавен пълен текст
2016 533 303 65
2017 700 415 58
2018 809 771 420

 

През годината беше извършена цялостна проверка на наличностите на фонд учебници от сигнатура У.1 до У.1038. Резултатите от проверката бяха отразени в електронния каталог, инвендарните книги и списъка с книги, подлежащи на отчисление. В края на 2018 година беше извършена и ежегодната инвентаризация на част от фонда на библиотеката. Като резултат от годишната инвентаризация и текущи проверки са отчислени физически и морално остарели 229 тома библиотечни единици на стойност 754.62 лв.

Периодичните издания (ПИ), постъпили в библиотеката презпрез 2018 година са 252 заглавия.

Разпределение по отрасли на знанието: Общ отдел и Философия – 18, Обществени науки, в т.ч. Финанси, Икономика, Туризъм – 165, Математика и естествени науки – 13, Приложни науки, Промишленост, Селско стопанство, Управление и Счетоводство – 37 и др.

Във фонда, през 2018 г., са заприходени 526 инвентарни единици периодични издания, като 27 от тях са на електронен носител. Подвързани са 87 книжни тела. Всички томове са обработени с RFID чипове и където има наличен, е прикачен пълен текст към записите в електронния каталог.

Всички периодични издания се въвеждат текущо в деня на получаването им в база „Периодика“ на библиотеката и по този начин, потребителите могат да проверяват за наличността към момента. С помощта на програмата могат да се отчитат липсите и да се следи за коректността на доставчиците.

Периодичните издания в библиотека се набавят по три основни начина - абонамент, книгообмен и дар. Динамиката на постъпилите през годините ПИ се вижда в таблицата:

табл. 5

Година Общо ПИ Абонамент Книгообмен Дар
2014 340 173 87 80
2015 296 155 75 66
2016 235 144 50 41
2017 284 131 76 77
2018 252 139 69 44

По книгообмен се изпращат „Известия на ИУ“ и „Годишник на ИУ“ на 38 български и 45 чужди университети, библиотеки, академии и др., от които съответно получаваме техни издания. Традиционни са връзките ни с БАН, почти всички големи университети от страната, БНБ, НСИ, РАН, Руската национална библиотека в Москва, Конгресната библиотека на САЩ, Университети от Япония, Румъния, Унгария, Германия и Великобритания.

II. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ.

 

 

 

Основните задачи, свързани с обслужването на читателите и поддържането на библиотечния фонд са следните: Подреждане на книгохранилищата, подобряване организацията на фондовете и полагане на грижи за по-доброто им съхранение и опазване; Работа с читателите – регистриране, обслужване и консултиране в заемна и читалня. Основната цел при обслужването е потребителите да получат достъп и информация до всички ресурси, с които библиотеката разполага и предлага за ползване, независимо от вида на техния носител.

Специалистите от библиотеката, свързани с обслужването, се включиха активно в подготовката и провеждането на информационните дни за първокурсници, в началото на учебната година. Новите студенти бяха запознати с организацията и услугите на библиотеката, как се издава читателска карта, как бързо и лесно могат да намерят необходимите им учебници и допълнителна литература, как се търси в електронния каталог и другите информационни ресурси и бази.

През 2018 година са регистрирани и издадени читателски карти на 931 нови читатели, като най-много новорегистрирани читатели са студентите от специалностите „Финанси“, „Мениджмънт“ и „Туризъм“. Вече трета година редовни потребители на библиотеката са и студентите от Колежа по туризъм и задочните докторанти, с възможност да заемат книги и учебници за дома.

Ежедневно се оказва съдействие на читателите при търсене на необходимите им материали, както в новия електронен каталог, така и на място във фонда на библиотеката. Извършват се многобройни устни справки, работи се индивидуално с всеки читател. Помощ и съдействие се оказва и при работата на читателите с копирните машини, регистрирането и зареждането с кредити на читателските карти. Изпълняват се поръчки за БДС и ISO стандарти.

Периодично се проверяват задълженията на читателите, които не са спазили срока за връщане на заетите от тях книги. Уведомяват се по телефона или чрез съобщения. Наложени са 146 глоби за просрочени задължения (с 6 по-малко от 2017 година).

През 2018 година университетската библиотека са ползвали 130 външни читатели – студенти и преподаватели от други университети, кандидат–докторанти, граждани. През последните години външните читатели непрекъснато се увеличават, което е в резултат на създадената комфортна среда и отлични условия за самостоятелна подготовка.

Раздадените библиотечни материали през 2018 г. са общо 12775. От учебниците най-търсени и заемани през изминалата година бяха: „Теория на управлението“, „Въведение в статистиката“, „Въведение във финансите“, „Финансово счетоводство“, „Макроикономика“ и „Микроикономика“.

В читалнята на библиотеката през годината са отчетени 13126 посещения на читатели, като най-много са студентите от специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Международен бизнес“ и „Маркетинг“. През 2018 година се обърна тревожната тенденция от последните години на намаляване на посещенията в читалнята. Да се надяваме, че това е постоянен процес, резултат на усилията на работещите в библиотеката към подобряване на обслужването и особено към разширяване на комуникационите канали за информиране на потребителите.

Библиотечната информационна система предоставя богати възможности за наблюдение и статистика на посещаемостта, ползването на библиотечните фондове и други показатели, а с това и за анализ на състоянието и тенденциите в библиотечното обслужване.

Конкретните цифри в обслужването, през последните години са следните:

Табл. 6

Показатели/години 2014 2015 2016 2017 2018
Новорегистрирани читатели 1808 1663 1300 1238 931
Външни читатели 80 92 85 89 130
Раздадени библиотечни материали 20285 19738 17339 14786 12775
Общ брой посещения в заемна 10416 9693 16594 13171 13458
Общ брой посещения в читалня 28887 22238 19195 11644 13126
Копирани страници на копирните машини 92559 59319 37423 30470 22970

 

 

Полагат се постоянни грижи за подреждане и поддържане в добър вид на всички фондове и колекции на библиотеката – на свободен достъп в заемна и читалня, както и на двете книгохранилища – за книги и периодика. Това включва ежедневна проверка и подреждане, по-сериозна проверка по време на ежемесечните санитарни полудни, периодични проверки и прочистване на фондовете – основно през летните месеци. През изминалата година бяха изцяло подменени информационните табели и надписи в хранилищата. През лятото беше прекласиран и пренареден раздел „Право“ в читалнята, което значително ще улесни читателите при ползването на литература в различните направления на правото.

 

III. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

 

 

Задълженията на библиотеката, свързани с информационно-библиографското обслужване се променят непрекъснато, в зависимост от развитието на информационните технологии, търсенето и ползването на все повече онлайн документи и информационни услуги. В тази динамична среда, изключително важно е доброто и навременно обучение на потребителите за придобиване на необходимите знания, умения и информационна култура, за да могат да ползват наличните ресурси.

В библиотеката се полагат постоянни усилия за обогатяване и усъвършенстване на електронните ресурси и услуги, с цел ефективно задоволяване на информационните потребности на читателите. За целта, в каталога на библиотеката се поддържа база „Статии“, с аналитично разкриване на статии от български и чужди списания и техните приложения. През изминалата година в базата са описани и въведени 1445 нови записа.

Ежедневно се провежда информационно обслужване в електронна среда, като се използват обявените връзки за запитвания по e-mail или skype. Индивидуално се консултират преподаватели, докторанти и студенти за търсене на информация в пълнотекстовите научни бази. Редактират се библиографски списъци към дисертации и научни публикации.

Провеждат се групови обучения за студенти и преподаватели по предварителна заявка и тема, свързани с електронните ресурси на библиотеката и уменията за качественото им ползване.

Динамиката на дейностите по информационно-библиографското обслужване, които могат да се изразят в цифри, за последните години е следната:

Табл. 7

Година Описани в база „Статии“ Писмени БС Обучения на групи МЗС
2014 1574 8 36 51
2015 1461 10 31 28
2016 962 15 46 22
2017 613 16 30 13
2018 1445 13 24 22

 

 

За да са полезни на потребителите, специалистите от библиотеката, отговарящи за информационното обслужване, отделят време за самоподготовка и самоусъвършенстване в една динамично развиваща се сфера, каквато е информационната наука. Следят се новостите, тенденциите и добрите практики в областта, което се отразява и на качеството на работата с читателите.

През месец март, на организирано от Студентски съвет обучение за студенти „Как се прави научен труд“, бяха представени интернет страницата, електронният каталог на библиотеката и функционалностите му, улесняващи търсенето.

През април и май 2018 година бяха проведени 2 курса за докторанти по предварително одобрена програма, по темите „Изследвания в пълнотекстови научни бази, дигитални библиотеки и колекции“ и „Цитиране с библиографски мениджъри. Наукометричен анализ“.

През октомври беше предварително обявено и проведено обучение за преподаватели, включващо работа с абонираните пълнотекстови и наукометрични бази.

 

IV. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ.

 

Секцията на библиотеката в интернет страницата на университета е важен инструмент за популяризиране на дейността и услугите на библиотеката, за подпомагане на потребителите при работа с електронния каталог и множеството други електронни ресурси и бази. Страницата се поддържа и обогатява непрекъснато, публикува се актуална информация и съобщения за обучения, безплатни достъпи, полезна информация. Извежда се от базите и се публикува периодично бюлетин Нови книги, постъпили в библиотеката.

Електронният каталог на библиотеката включва базите Книги, Статии, Периодика, Персоналия (Библиографии). През отчетния период в базите са описани и въведени общо 3188 нови записа (заглавия), като към голяма част от тях са добавени цитирания, корици, съдържания и пълни текстове.

Цифровите характеристики на електронния каталог на библиотеката, към настоящия момент са:

84289 библиографски записа, които включват:

 • 505 изображения на корици;
 • 2180 съдържания към документи;
 • 5461 документа в пълен текст, с възможност за четене от екран или връзки към тях.

Регистрираните читатели на библиотеката могат да направят справка за задълженията си от рубриката „Какво дължа?“ на интернет-страницата на библиотеката, а преподавателите имат възможност да проследят цитиранията си от рубриката „Справка за цитиранията на преподаватели от ИУ“.

Новата версия на каталога и особено дигиталната колекция към него нареждат библиотеката на ИУ – Варна на водещо място по брой заглавия и страници с осигурен достъп до пълните текстове, както и предоставяните функционалности при работа с каталога – мобилна версия, филтриране на резултатите, запазване на търсения, изпращане по e-mail и пр.

Активната работа с новия електронен каталог на библиотеката стартира на 1.04.2016 г., а за ползването на каталога и предоставяния чрез него дигитален ресурс говорят данните от статистиката. Резултатите са показателни за ползата от дигитализацията и обогатяването на каталога с документи в пълен текст.

Табл. 8

Година Брой търсения на заглавия по различни признаци Брой четения на документи в пълен текст
2016 10513 2385
2017 26508 12964
2018 28307 21541

През 2018 продължи абонирането и ползването на базите:

EBSCO Business Source Complete - най-авторитетната научна бизнес база в света, включена в EBSCO;

Енциклопедия Британика – академичното онлайн издание;

Бизнес колекцията на JSTOR – пълнотекстов архив на подбрани научни списания в областта на бизнеса, икономиката и финансите;

Passport на Euromonitor International – с интегриран достъп до пълнотекстови пазарни изследвания, международно сравними статистики за индустрии, страни и потребители, профили на страни и компании.

Продължи и достъпът до базите осигурен от МОН:

Science Direct - пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света.

SCOPUS - най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания.

ISI Web of Science - реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки.

В резултат на на активната работа на специалистите, отговарящи за информационното обслужване и участието на библиотеката в браншовите организации, за потребителите през 2018 година беше осигурен безплатен достъп до 10 пълнотекстови научни бази с книги, статии и видеоматериали:

 • Taylor & Francis e-books
 • Oxford University Press
 • CEEOL Journals
 • De Gruyter Journals
 • Peter Lang Publishing e-books
 • ProQuest – ABI/INFORM Collection
 • ProQuest – Social Science Premium Collections
 • Willey Online Library
 • Springer Scientific Journals
 • Cambridge University Press e-books

 

През месец април 2018 година, за академичния състав и специалистите от библиотеката, беше организиран семинар на тема „Откриване на знания и оценка на научните изследвания със SCOPUS, ScienceDirect и Mendeley“. Семинарът води г-жа Тошка Борисова – представител на Elsevier за България. Присъстваха повече от 30 регистрирани участника.

V. ДИГИТАЛИЗАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

 

Дигитализацията на документални източници от фонда на библиотеката започва през 2012 година, след закупуването на роботизиран скенер, създаване на правила и приоритети при сканирането, списъци с книги и други условия, свързани с регламентирането на този процес. Значително развитие и натрупване на дигитализирани документи има през периода 2015 – 2016 година, след реализацията на проект „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“. През следващите години се изпълнява програма за дигитализация, която осигурява устойчивост на процесите. През 2018 година бяха дигитализирани и добавени 182 заглавия (51910 страници) с публикации от 2015 година на преподаватели от университета. Те ще бъдат достъпни само от компютрите на територията на университета. През 2019 година предстои да бъдат дигитализирани и добавени към каталога публикациите от 2016 година и т.н. Дигитализират се и отделни заглавия, необходими за осигуряване на учебния процес, от които в библиотеката няма екземпляри.

Цифрите по дигитализацията, в годините след проекта са:

Табл. 9

Година Архивен фонд За студ. ЧЕО и др. Общо
2017 79 бр. 20894 стр. 6 бр. 4432 стр. 85 бр. 25326 стр.
2018 175 бр. 50930 стр. 7 бр. 980 стр. 182 бр. 51910 стр.

Оптимизирани са 170 файла с размери над 100 МВ, чиито пълни текстове не се показваха в електронния каталог, поради големия обем. Остават 16 заглавия, при които има проблеми и се налага да се сканират и обработят отново.

Поддържа се и фейсбук страница на Дигитализационния център, където се публикува информация за всяко ново дигитализирано и добавено към каталога заглавие. Целта на страницата е информацията за попълването на дигиталната колекция да достига по-бързо и до по-широк кръг потребители на библиотеката.

Илюстрация в цифри на дейностите по обогатяване на електронния каталог на библиотеката, в съдържателен аспект, е следната таблица:

Табл. 10

Година Книги Статии Периодика Персоналия Общо
  корици съдържания Пълен текст Пълен текст Пълен текст Пълен текст  
2014 30 211 296 12 38 25 612
2015 46 801 612 17 3 4 1483
2016 58 433 921 3 54 652 2121
2017 3 214 480 0 27 257 981
2018 257 329 306 5 202 914 2013
ОБЩО: 505 2147 2788 93 421 2159 8113

VI. ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ЕДЦ)

 

ЕДЦ към библиотеката съществува от 2007 година и в качеството си на такъв получава издания на ЕК – списания, вестници, брошури, отчети, статистики, доклади и пр. Част от тях се обработват за фонда и се въвеждат в базите на електронния каталог на библиотеката, а рекламните и информационни материали се подреждат в специализирана секция на входа на читалнята. През последните години все по-голяма част от периодичните издания на ЕК са в електронен формат и достъп.

От януари до април 2018 година библиотеката, съвместно с катедра «Правни науки» и с подкрепата на г-н Емил Радев – евродепутат и "Посланик на библиотеките" в Европейския парламент организираха кампания «Доброволци в библиотеката» и конкурс за есе на тема «Съвременна Европа и човешките права». Приятна изненада се оказаха студентите-доброволци, които бяха малко на брой, но впечатлиха с желание, ентусиазъм и постоянство в работата. Първенците от двете кампании и специалист от библиотеката, през лятото, посетиха Европейския парламент в Брюксел по покана на г-н Емил Радев.

За втора поредна година библиотеката се включва активно в инициативата «Европейска нощ на учените», която се проведе през месец септември, с отворени врати за гражданите.

През месец ноември 2018 година, в рамките на кампания, свързана с предстоящите избори за членове на Европейския парламент, ИУ – Варна беше домакин на младежки дебат „Накъде отива Европа?“.

Поддържа се с актуална информация за събития и решения, свързани с дейността и политиките на ЕС и фейсбук страницата на Европейския документационен център.

 

VII. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВЯНИЯ И ДРУГИ СЪБИТИЯ

 

Специалисти от библиотеката са включени в работна група за разработване на юбилейна книга „100 години ИУ – Варна“ с основната задача да подпомогнат авторите на изданието с проучване на фондовете на университетската библиотека, на Регионална библиотека – Варна, на периодичния печат и други издания. Изготвени са библиографски справки с над 300 заглавия и в преподавателската читалня е обособен кът, където са изнесени за ползване най-важните издания.

По случай 70-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание“, отбелязана през октомври 2018 година, библиотеката съдейства активно с описание, изваждане от хранилища и подреждане на изложба с публикации на преподаватели от катедрата.

През месец октомври, със съдействието на отдел „Международно сътрудничество“ в библиотеката бяха предоставени и подредени на отделен стелаж 50 заглавия на книги, дарени от посолството на Индия. Колекцията представлява интерес като брой, качество и езиково разнообразие на изданията.

Проект „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“, който приключи през 2016 година беше селектиран като един от успешните проекти по програмата, в резултат на което през ноември библиотеката беше посетена от 25 представители на офиса на Финансовия механизъм на ЕИП в Брюксел, Министерсвото на финансите, ИА „Одит на средствата от ОСЕС“, Министерството на ВР на Исландия, представители на посолството на Норвегия в Румъния. След срещата и презентацията за дейностите, целите и постигнатите резултати при изпълнение на проекта, гостите разгледаха библиотеката и университета и останаха впечатлени от видяното.

VIII. ПЕРСОНАЛ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

 

През изминалата година персоналът на библиотеката остана постоянен, като през октомври от отпуск по майчинство се завърна Милена Ковачева. През учебните месеци на 4-часов работен ден бяха назначени две студентки – една в Дигитализационния център и втора в сектор Обслужване. Включването на студенти, освен че подпомага работата на библиотекат

13 юни 2019


Тагове

Подобни