Икономически университет – Варна

Обява за работа

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни (ДИГД)“ BG05M2OP001-1.002-0002-С02 ИУ-Варна обявява конкурс за избор на двама изследователи на трудов договор на 4 часа на ден. Изследователите ще участват в научни изследвания, в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърска степен по: природни науки, математика и информатика, по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. Към момента на кандидатстване за работа, кандидатите не трябва да работят по трудов договор или ако работят, да работят на трудов договор на 4 часа на ден. Документите (автобиография и диплома за завършена магистърска степен) се подават при координатора на проекта за ИУ-Варна проф. д-р Юлиан Василев на е-поща vasilev@ue-varna.bg до 31.10.2019 г.

11 окт 2019Подобни