Икономически университет – Варна

Нови магистърски специалности

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Икономическиуниверситет ­- Варна предлага възможност за придобиване на професионална квалификация "магистър" в дистанционна форма на обучение.Магистърските програми, по които ще се осъществява прием за дистанционно обучение през учебната 2010/2011 г.: "Корпоративен бизнес и управление" , "Аграрен бизнес" и "Бизнес консултиране" от професионално направление "Икономика" и "Информатика" от професионално направление "Информатика и компютърни науки".

Стартирането на дистанционната форма на обучение е в отговор на бурното развитие наинформационните и комуникационни технологии, с чиято помощ то се осъществява. В перспектива се предвижда броят на магистърските специалности в дистанционна форма на обучение да се увеличава.

Обучението предоставя възможност за международна сравнимост на получаваните знанияи придобитите умения, както и условия за образователна мобилност в множество утвърдени университети в Европа по програма "Еразмус".

Предоставената възможност за обучение в дистанционна форма е максимално съобразена свремето на трудово заетите, живеещите в отдалечени населени места сдостъп до Интернет, както и с възможностите на лицата в неравностойно положение. Дистанционната форма е равнопоставена с редовната и задочна форма на обучение, като предоставя множество допълнителни предимства: мобилност, възможност за индивидуално темпо на подготовка, обучение в удобно за студента време без откъсване от работа, възможности за консултация и интерактивност в обучението и др.

Разглеждаме развитието на дистанционната форма в образователно-квалификационна степен "магистър" като възможност за ефективно включване на ученето през целия живот в обсега на висшето образование.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

"МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ"

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДВОЙНА ДИПЛОМА ОТ ПРИМОРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГРАД ЛИЛ, ФРАНЦИЯ 

и

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

Срок на обучение - една година, форма на обучение - редовно.

Изисквания към кандидатите- завършена бакалавърска степен по туризъм;

Преподаватели: преподавателски екип от Приморски Университет - Франция

Лекциите и семинарните занятиясе провеждат на френски език, до 10% - на български език. Изпитите сасъобразени с учебните програми и също са на френски език. Завършването намагистърската програма е чрез защита на магистърска теза пред комисия с представителиот двата университета. Дипломата се издава от българското и френскотоМинистерства на образованието.

Възможности за реализация: Завършилите успешно магистърската програмабиха могли да се реализират в България и във Франция като специалисти и консултантипо управление на проекти за усвояване и развитие на туристическите дестинации къмобщините, държавните и неправителствени институции, браншовите туристическиорганизации.

Такси: годишна такса за обучение 1800 лв. заплащана по сметка на ИУ-Варна и 226 евро по сметка на Приморски Университет - Лил.

За допълнителна информация: катедра "Икономика и организация на туризма", каб. Н-108, тел. 052/660-434, e-mail: tourism@ue-varna.bg

15 май 2009Подобни