Икономически университет – Варна

Национална студентска конференция на тема "Икономическите перспективи и предизвикателства пред еврозоната и България"

Националното представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет при Икономически университет – Варна; Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство и Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов организират Национална студентска конференция на тема „Икономическите перспективи и предизвикателства пред еврозоната и България”.

Срокът за изпращане на разработките е до 31 май 2023 година на e-mail: event@npss.bg

Награден фонд 2 000 лв.

Условия за участие:

  • Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;
  • Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;
  • Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. No, специалност и e-mail на авторите;
  • При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи.

Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от научното жури.

18 май 2023Подобни